Uğur Dündar: AKP usulü toplu açılış…

AKP usulü toplu açılış aldatmacalarının toplu listesini açıklıyorum…

Ugur-Dündar-2Ta­rih 21 Ocak 2011… Yer, Ar­da­han…
Baş­ba­kan Er­do­ğan, tüm yan­daş ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın ka­me­ra­la­rı önün­de, 27 te­si­sin açı­lı­şı­nı ya­pı­yor.
Ama o da ne?
Hiz­me­te su­nu­la­ca­ğı bil­di­ri­len 27 ye­ni te­si­sin bü­yük bö­lü­mü, as­lın­da var olan ya da hiç ol­ma­yan iş­ler­den iba­ret de­ğil mi?
Sö­zü uzat­ma­dan Er­do­ğa­n‘­ın kur­de­le­si­ni ke­sip, san­ki he­nüz bit­miş gi­bi hiz­me­te aç­tı­ğı te­sis­le­re bir göz ata­lım:
– TE­DAŞ bi­na­sı 8 yıl ön­ce ya­pıl­mış. İçin­de yıl­lar­ca otu­rul­du­ğu için yer yer es­ki­miş du­rum­da. Ama Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan açı­lı­yor!
– Vi­la­yet bi­na­sı da 4 yıl ön­ce bi­ti­ril­miş. Bi­na­nın ve sı­va­la­rı­nın dö­kül­dü­ğü göz­le­ni­yor!
– Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı ise Vi­la­ye­t’­ten da­ha es­ki. Onun 8 yıl­lık bir ma­zi­si var. An­cak dep­re­me da­ya­nık­lı ol­ma­dı­ğı için ya­nı­na ye­ni bir bi­na ek­len­miş! Böy­le­ce iki­si­nin bir­den ye­ni gi­bi açıl­ma­sı (!) için fır­sat ya­ra­tıl­mış!
– Lis­te­de­ki 2 köp­rü ise hiç in­şa edil­me­miş! Na­sıl olur de­me­yin? De­mok­ra­si­ler­de (!) ça­re­le­rin tü­ken­me­di­ği­ni bi­lin! Kars yo­lu üze­rin­de 1960 yı­lın­da açı­lan köp­rü­nün güç­len­dir­me pro­je­si bi­ti­ri­le­rek, san­ki iki köp­rü ya­pıl­mış gi­bi, lis­te­ye da­hil edil­miş!
– Açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len 300 öğ­ren­ci­lik TO­Kİ öğ­ren­ci yur­du da he­nüz ha­zır­la­na­ma­mış! Ama ol­sun, açı­lı­şı ya­pıl­sın, na­sıl ol­sa gü­nün bi­rin­de o da bi­ter!
– 24 ders­lik il­köğ­re­tim oku­lu da in­şa ha­lin­de!..
– Açı­lı­şa da­hil edi­len bir baş­ka ya­rım in­şa­at ise, 32 ders­likli bir il­köğ­re­tim oku­lu!
– Du­run da­ha bit­me­di! Has­ta­ne­de de in­şa­at var! Ya­ni o da ha­zır de­ğil!
– Lis­te­de­ki TO­Kİ ko­nut­la­rı­nın açı­lı­şı, 2006 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış! Ye­ni ya­pı­lan­la­rın in­şa­sı ise sü­rü­yor! Ama ko­nut­la­rın bu du­rum­da ol­ma­la­rı, ye­ni açı­lı­şa en­gel teş­kil et­me­miş!
– Za­ten var olan Te­le­kom bi­na­sı­nın ona­rım işi de lis­te­de “ye­ni te­si­s” ola­rak gös­te­ril­miş!
– DSİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’­nün “5 önem­li taş­kın ko­ru­ma pro­je­si­” di­ye açılışta yer alan işin as­lı da, de­re ke­nar­la­rı­na ya­pı­lan du­var­lar­dan iba­ret­miş!
– 3 adet men­fez de unu­tul­ma­mış ve gör­kem­li açı­lış­la­ra da­hil edil­miş!

* * * *

Şim­di de Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın mem­le­ke­ti Ri­ze­’de­yiz.
Ta­rih 12 Ma­yıs 2012…
Ri­ze­li­ler bay­ram edi­yor. Çün­kü 1944 adet ye­ni (!) pro­je­nin açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
Yan­lış duy­ma­dı­nız, 1944 adet, top­lam ma­li­ye­ti 424 mil­yon Tl olan yep­ye­ni, gı­cır gı­cır (!) te­sis…
Ge­lin göz ka­maş­tı­ran bu te­sis­le­re de bir ba­ka­lım:
– 1944 yı­lı Ri­ze­’nin ta­ri­hin­de çok önem­li. Çün­kü Ri­ze­li­ler ilk kez o yıl çay­la ta­nı­şı­yor.
– Bu an­lam­lı gün­de top­lu açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len 1944 pro­je­den 1884’ü­nün, köy­le­re yö­ne­lik alt­ya­pı pro­je­le­ri ol­du­ğu bil­di­ri­li­yor.
– Ri­ze­’nin 347 kö­yü bu­lu­nu­yor. Bu­na gö­re köy ba­şı­na or­ta­la­ma 5.4 pro­je dü­şü­yor.
– An­cak köy­lü­le­rin ha­ber­dar ol­ma­dı­ğı bu pro­je­le­rin han­gi köy­le­re ya­pıl­dı­ğı, mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­nin ıs­rar­lı so­ru­la­rı­na rağ­men, bir tür­lü tes­pit edi­le­mi­yor!..
– Ay­rı­ca tüm araş­tır­ma­la­ra kar­şın, ka­lan 60 adet pro­je, te­sis ya da ese­rin, Ri­ze­’nin han­gi il­çe ve ma­hal­le­sin­de hiz­me­te açıl­dı­ğı da be­lir­le­ne­mi­yor!..
– San­ki bi­ri­si ge­lip ho­kus po­kus ya­pı­yor ve mu­az­zam (!) te­sis­ler hop di­ye göz­den kay­bo­lu­yor!
– Ama ka­ğıt üze­rin­de açı­lı­yor mu, açı­lı­yor!

* * * *

Top­lu açı­lış­lar­da sı­ra, Ma­lat­ya­’da…
Ta­rih 21 Ey­lül 2013…
Bu­ra­da da “1 yap, 3 aç” oyu­nu oy­na­nı­yor!
Ya­ni 1 pro­je, kaş­la göz ara­sın­da 3 sa­yı­lı­yor! Bu ara­da 4 yıl­lık okul, san­ki ye­ni in­şa edil­miş gi­bi öğ­re­ni­me açı­lı­yor!
Bu amaç­la ay­nı pro­je, açı­lış lis­te­si­ne fark­lı sı­ra­lar­da ve 3 ay­rı ad­la da­hil edi­li­yor. Böy­le­ce 1 pro­je 3’e çı­ka­rıl­dı­ğı gi­bi, 3 ay­rı açı­lış im­ka­nı ya­ra­tı­lı­yor.
Bun­lar han­gi te­sis­ler mi?
Ma­lat­ya Şe­hir Ge­çi­şi BSK Ya­pı­mı (Ka­ra­yol­la­rı )
Ma­lat­ya Ba­tı Gi­ri­şi alt ve üst ya­pı ile çev­re ve pey­zaj ya­pı­mı (Ma­lat­ya Be­le­di­ye­si)
Ma­lat­ya Şe­hir Ge­çi­şi alt ya­pı, üst ya­pı ile çev­re ve pey­zaj dü­zen­le­me­si (Ma­lat­ya Be­le­di­ye­si)

* * * *

Ma­lat­ya­’nın Arap­gir il­çe­sin­de, es­ki TFF Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­la­r’­ın ve­fat eden oğ­lu Ke­rem Ay­dın­lar adı­na yap­tır­dı­ğı 16 ders­lik, 20 Loj­man, 350 ki­şi­lik pan­si­yon ve spor sa­lo­nun­dan olu­şan Ke­rem Ay­dın­lar Kam­pu­su, Arap­gir Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si, as­lın­da 2009 yı­lın­da eği­tim öğ­re­tim ha­ya­tı­na baş­lı­yor.
An­cak ay­nı eği­tim te­sis­le­ri 21 Ey­lül 2013’te, Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len top­lu açı­lış lis­te­si­ne san­ki he­nüz ta­mam­lan­mış gi­bi da­hil edi­li­yor! Kı­sa­ca­sı okul, eği­ti­me baş­la­dık­tan 4 yıl son­ra bir kez da­ha tö­ren­le açı­lı­yor!

* * * *

CHP’­nin ça­lış­kan ve de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n’­ın bü­yük bir sa­bır ve ti­tiz­lik­le ha­zır­la­dı­ğı “AKP usu­lü açı­lış al­dat­ma­ca­la­rı­nın lis­te­si­ni­”, bu­gün­lük bu­ra­da ke­si­yo­rum.
Ya­rın “Pes doğ­ru­su, bu ka­da­rı da ol­ma­z” di­ye­ce­ği­niz mu­az­zam (!) açı­lış­lar­la de­vam ede­ce­ğim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.