Uğur Dündar: Ampulün son kullanım tarihinin dolduğunu görmüyor musun?

Ugur-Dündar-2Her şey öy­le­si­ne net, öy­le­si­ne açık ki!..
Ya­kın ge­le­cek­te ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni gö­re­bil­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok.
Zi­ra par­ti­si­ne oy ver­me­yen­le­ri öte­ki­leş­ti­ren, öf­ke­li ka­la­ba­lık­la­ra he­def gös­ter­mek­ten çe­kin­me­yen, top­lu­mu bö­lüp kamp­laş­tı­ran, mu­ha­lif­le­ri­ni teh­dit eden ve bun­la­rı “mut­lak ik­ti­da­r” için ya­pan Er­do­ğa­n’­ın tek ama­cı var:
Ne olur­sa ol­sun, gü­cü­nü ko­ru­ya­bil­mek, ölün­ce­ye ka­dar ik­ti­da­rı­nı sür­dü­re­bil­mek…
Son dö­nem­de al­dı­ğı her ka­ra­rın, ver­di­ği tüm ta­li­mat­la­rın ar­dın­da bu amaç ya­tı­yor.
* * *
Çün­kü ik­ti­da­rı­nı kay­bet­ti­ğin­de ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni o da gö­rü­yor.
Özel­lik­le Ge­zi sü­re­cin­de­ki ka­yıp­lar, 17-25 Ara­lık ope­ras­yo­nuy­la or­ta­ya çı­kan bü­yük yol­suz­luk id­di­ala­rı ve Ana­ya­sa­’yı çiğ­ne­ye­rek oluş­tu­ru­lan sal­ta­nat dü­ze­ni­nin, ik­ti­dar­dan git­ti­ğin­de ba­şı­na ne­ler ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor.
O ne­den­le dur­mak­sı­zın bas­kı ya­sa­la­rı çı­karı­yor.
Ne ya­par­sa yap­sın oyu­nu ala­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­ği ge­niş top­lum ke­sim­le­ri­ni ha­ya­tın her ala­nın­da ku­şa­tı­yor, cen­de­re içi­ne sok­ma­ya uğ­ra­şı­yor.
Ne­re­dey­se spor ha­li­ne ge­tir­di­ği teh­dit­le­rin ve ür­kü­tü­cü söy­lem­le­rin do­zu­nu, gi­de­rek da­ha da ar­tı­rı­yor.
Dev­le­tin en has­sas ku­rum­la­rı­nın ba­şın­da ge­len Mİ­T’­i, ki­şi­sel is­tih­ba­rat ör­gü­tü gi­bi gö­rev yap­ma­ya zor­lu­yor.
Mİ­T’­e ür­kü­tü­cü mis­yon­lar yük­le­di­ği, kor­kunç ope­ras­yon­la­ra zor­la­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.
Po­lis sa­yı­sı­nı ar­tır­mak­la ye­tin­mi­yor, ağır si­lah­lar­la do­na­tı­yor.
Ki­şi ba­şı­na dü­şen po­lis sa­yı­sın­da ül­ke­si­ni dün­ya­da Rus­ya­’dan son­ra ikin­ci sı­ra­ya otur­tu­yor.
* * *
Gö­re­vi, üs­tü ör­tül­mek is­te­ni­len ger­çek­le­ri top­lu­ma ol­du­ğu gi­bi yan­sıt­mak olan med­ya­yı, AK­P’­nin izin ver­dik­le­ri­ni gös­ter­mek­le ye­ti­nen bir ik­ti­dar apa­ra­tı ha­li­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.
Bun­dan güç alan ba­zı AK­P’­li il baş­kan­la­rı da “Bi­zim is­te­me­di­ği­miz hiç­bir şe­yi gös­ter­me­yen med­ya­ya te­şek­kür ede­ri­z” di­ye­bi­li­yor!
Bu ger­çek, Hit­le­r’­in Pro­pa­gan­da Ba­ka­nı Jo­seph Go­eb­bel­s’­in “Ba­na al­çak bir med­ya ver, sa­na bi­linç­siz bir top­lum su­na­yı­m” de­yi­şiy­le ta­ma­men ör­tü­şü­yor.
Bu da yet­mi­yor, önün­de diz çök­me­yen med­ya­ya ope­ras­yon üs­tü­ne ope­ras­yon dü­zen­let­ti­ri­yor.
* * *
Pe­ki bun­lar “ö­lün­ce­ye ka­dar
ik­ti­da­r” he­de­fi­ni ger­çek­leş­tir­me­ye ye­ter mi?
Ta­ri­he ba­kar­sak as­la yet­mez.
De­mok­ra­si­nin gü­cü, kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun yı­kıl­maz gi­bi gö­rü­nen du­var­la­rı­nı er geç yer­le bir eder.
Ama çok can­lar ya­nar, ül­ke ağır be­del­ler öder.
Ni­te­kim ödü­yor ve ne ya­zık ki bu gi­diş­le çok da­ha ağı­rı­nı öde­ye­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. (26 Ka­sım 2014 ta­rih­li ya­zım)
* * *
Ön­ce­ki gün, la­net­le­di­ği­miz te­rör ey­le­mi sı­ra­sın­da İs­tan­bul Ad­li­ye Sa­ra­yı­‘n­da­ki oda­sın­da şe­hit edi­len Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı M. Se­lim Ki­raz için mes­lek­taş­la­rı, Twit­te­r’­da­ki “Ha­kim­ler ve Sav­cı­la­r” he­sa­bın­da şun­la­rı yaz­dı­lar:
“Cum­hu­ri­yet re­hin alın­dı, sav­cı­sı şe­hit edil­di. Ya­rın bir baş­ka sav­cı­mız so­ruş­tur­ma­ya kal­dı­ğı yer­den de­vam ede­cek. Kork­ma­dık, kork­ma­yız…”
* * *
Ay­lar ön­ce yaz­dık­la­rı­mı yi­ne­li­yo­rum:
Se­çim­le­re ka­dar ne­ler ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zı tah­min et­mek için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok.
Önü­müz­de kor­kunç pro­vo­kas­yon­la­ra açık, çok kri­tik 2 ay var!
Cum­hu­ri­ye­tin re­hin alın­dı­ğı, sav­cı­sı­nın oda­sın­da şe­hit edil­di­ği bu ür­kü­tü­cü sü­reç­te, Al­lah he­pi­mi­zi ka­ran­lık he­sap­la­rın he­de­fi ol­mak­tan ko­ru­sun.
Ey muk­te­dir,
“Ö­lün­ce­ye ka­dar ik­ti­da­r” he­sap­la­rı­nın ül­ke­yi ne ha­le ge­tir­di­ği­ni ve am­pu­lün son kul­la­nım ta­ri­hi­nin dol­du­ğu­nu gör­mü­yor mu­sun?
Alkışlar
Müjdat Gezen’e…
Hayatını sanata ve öğrencilerine adayan kadim dostum Müjdat Gezen, dün gece MSM’nin (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) 25. yılını kutladı.
İzmir’deki işlerim nedeniyle bulunamadığım görkemli geceye; MSM’nin her biri büyük değer olan hocalarının yanı sıra bu sanat yuvasında eğitim gören yıldızlar ve emeği geçenler coşkuyla katıldı.
Sevgili arkadaşım Müjdat’a, değerli eşi Leyla’ya, usta hocalara ve tüm MSM çalışanlarına, nice başarı dolu yıllar dilerim.
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.