Uğur Dündar: Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni!..

Ugur-Dündar-2Yak­la­şık ya­rım asır­dır te­le­viz­yon­cu­luk-ga­ze­te­ci­lik ya­pı­yo­rum.
Bu­gü­ne ka­dar bir­çok se­çim gör­düm.
Ama bu se­çim ön­ce­si gi­bi, yol­suz­luk, hır­sız­lık ve ar­sız­lık bel­ge­le­ri­nin ade­ta yağ­mur gi­bi yağ­dı­ğı bir se­çim dö­ne­mi­ni hiç ya­şa­ma­dım.
Or­ta­ya sa­çı­lan bu ka­yıt­la­rın bı­ra­kın tü­mü­nü, bir­ka­çı bi­le, de­mok­ra­tik bi­lin­ce sa­hip yurt­taş­la­rın ya­şa­dı­ğı her­han­gi bir çağ­daş hu­kuk dev­le­tin­de top­lu­ma yan­sı­mış ol­say­dı, so­rum­lu­lar çok­tan is­ti­fa­yı bas­mış­lar­dı.
Ay­rı­ca yar­gı önün­de he­sap ve­ri­yor olur­lar­dı.
Ama bir de biz­de­ki­le­re ba­kın.
Piş­kin­lik, yüz­süz­lük, ya­lan, in­kar ve if­ti­ra diz bo­yu!
Mon­taj­dır, dub­laj­dır de­ni­le­rek ge­çiş­ti­ri­li­yor!
* * * *
Baş­ba­kan mey­dan­lar­da ava­zı çık­tı­ğı ka­dar ba­ğır­dı.
“De­niz Bay­ka­l’­ın ka­se­ti özel ha­yat de­ğil­dir, ge­nel­dir, ge­nel…” di­ye hay­kır­dı.
CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı­’na yö­ne­lik iğ­renç komp­lo­yu kim­le­rin kur­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­ma­sı ge­re­kir­ken, o ka­se­ti ken­di­si­ne se­çim mal­ze­me­si yap­tı!
Bu­nun­la da ye­tin­me­di, en ufak gü­na­hı ol­ma­ma­sı­na rağ­men Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu, öf­ke­li ka­la­ba­lık­la­ra he­def gös­ter­di.
“Sen o ka­set­le gel­din, ey ge­nel mü­dür!” de­di.
Böy­le­ce ka­se­ti Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­mak için üret­ti­ği­ni ima et­ti!..
17 Ara­lı­k’­ta baş­la­yan bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan son­ra ise ağız de­ğiş­tir­di.
Bu kez tez­ga­hı Fet­hul­lah Gü­le­n’­in kur­du­ğu­nu öne sür­dü.
Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu da Pen­sil­van­ya ile iş­bir­li­ği yap­mak­la suç­la­dı.
* * * *
Bu se­çim dö­ne­min­de kar­de­şi­nin ka­se­ti çık­tı kim­se il­gi­len­me­di!
Oğ­lu­nun ka­se­ti ser­vis edil­di ba­kan ol­ma­dı!
Ama ila­hi ada­le­te ba­kın ki, De­niz Bay­ka­l’­ın gö­rün­tü­le­ri için “Bun­lar özel ha­yat ko­nu­la­rı de­ğil­dir, ge­nel­dir, ge­nel…” di­ye hay­kı­ran Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, o ka­se­tin in­ter­ne­te pas­lan­ma­sı ta­li­ma­tı­nı biz­zat ken­di­si­nin ver­di­ği­ni gös­te­ren ses ka­yıt­la­rı ön­ce­ki gün ya­yın­lan­dı.
Ha­ni bu bir Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu pro­dük­si­yo­nuy­du?
Ha­ni o ka­se­tin üre­ti­min­de CHP Ge­nel Baş­ka­nı Pen­sil­van­ya ile iş­bir­li­ği yap­mış­tı?
Şim­di bu if­ti­ra­lar ve ina­nıl­maz ya­lan­lar yok hük­mün­de mi sa­yı­la­cak?
Ayıp­tır, gü­nah­tır ve re­zil­lik­te ge­li­nen son nok­ta­dır!
Zi­ra id­di­anın doğ­ru çık­ma­sı ha­lin­de bu olay, Ame­ri­ka­’da Baş­kan Ric­hard Ni­xo­n’­u kol­tu­ğun­dan eden Wa­ter­ga­te­’ten bi­le be­ter bir skan­dal­dır.
* * * *
Dün sa­bah İz­mi­r’­de kal­dı­ğım otel­de kah­val­tı ya­pı­yo­rum.
Yan­da­ki ma­sa­da otu­ran­lar son ses ka­yıt­la­rı­nı cep te­le­fon­la­rın­dan bir­bi­ri­ne din­le­ti­yor­lar.
Bi­ri “Ni­ha­yet aşk film­le­ri­nin unu­tul­maz yö­net­me­ni or­ta­ya çık­tı­” de­yip gü­lü­yor!
Ar­ka­da­şı ise bu gö­rü­şe ka­tıl­mı­yor.
“Or­ta­lı­ğa sa­çı­lan re­zil­li­ğin aşk film­le­riy­le en ufak bir ben­zer­li­ği yok. Bun­lar hem ah­la­ken di­be vur­ma­nın, hem de Yü­ce Di­va­n’­a gi­de­cek ol­ma­nın bel­ge­le­ri. De­mok­ra­si­ler­de si­ya­si ra­kip­le­ri­ne böy­le­si­ne iğ­renç tez­gah­la­rı ku­ran­lar, ik­ti­dar kol­tuk­la­rın­da bir da­ki­ka bi­le otu­ra­maz­lar!” di­yor.
Doğ­ru­dur, de­mok­ra­si­ler­de bu­nu ya­pan ik­ti­dar­lar gi­der­.
Git­mek­le kal­maz, yar­gı önün­de he­sap ve­rir­ler.
Ama adı üs­tün­de; de­mok­ra­si­ler­de…
Bak­sa­nı­za bi­zim­ki­si “Pa­di­şa­hım hoş gel­din!” di­ye kar­şı­la­nı­yor.
Biz­de san­dık­tan de­mok­ra­si de­ğil, pa­di­şah çı­kı­yor!
Vah dev­le­tim vah!..
Sev­gi­li okur­la­rım,
Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Müs­te­şa­rı Fe­ri­dun Si­nir­li­oğ­lu, Ge­nel­kur­may 2. Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ya­şar Gü­ler ve MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan çok giz­li bir top­lan­tı ya­pı­yor­lar.
An­cak bu top­lan­tı­da ko­nu­şu­lan­lar or­tam din­le­me­siy­le kay­de­di­le­rek in­ter­ne­te sız­dı­rı­lı­yor.
Ses ka­yıt­la­rı, ne ya­zık ki dev­le­tin çi­vi­si­nin kö­kün­den çık­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
Şöy­le ki:
1- Baş­ba­ka­n’­ın kon­jonk­tür­den ya­rar­la­na­rak Su­ri­ye­’ye sal­dırıl­ma­sı­nı is­te­di­ği an­la­şı­lı­yor.
2- MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan ise bu­nun çok ko­lay ol­du­ğu­nu, Su­ri­ye ta­ra­fı­na gön­de­ri­le­cek 4 ada­mın 8 fü­ze at­ma­sı ve Şah Sü­ley­man Tür­be­si­’ne sal­dır­ma­la­rıy­la sa­va­şın çı­ka­rı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. En va­him tes­pi­ti ise Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Fe­ri­dun Si­nir­li­oğ­lu ya­pı­yor. Müs­te­şar, ulu­sal gü­ven­li­ği­mi­zin son de­re­ce pes­pa­ye, ucuz bir iç po­li­ti­ka mal­ze­me­si ha­li­ne ge­ti­rile­bil­di­ği­ni iti­raf edi­yor.
Ve bu koz­mik ko­nuş­ma­lar bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan kay­de­di­lip in­ter­net­te ya­yım­la­nı­yor.
Vah dev­le­tim vah!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.