Uğur Dündar: Ata’nın izinde…

Ugur-Dündar-2Ata’nın izinde gidecek değiller ya, Hitler’in izindeler!..

“E­lin­de si­la­hı olan bı­ra­kır ya da gö­mer, sı­nır­dan gi­de­ce­ği ye­re öy­le gi­der. Sen Ka­nas­lar­la, Doç­ka­lar­la ge­çe­cek­sin, be­nim gü­ven­lik güç­le­rim de sey­re­de­cek, ol­maz! Eğer mü­da­ha­le edil­mez­se te­rö­ris­te yar­dım ve ya­tak­lık­tan suç iş­le­miş olur.”
Muk­te­dir böy­le söy­le­miş­ti?
Hem de bir de­ğil, bir­kaç kez söy­le­miş­ti!
Te­rör ör­gü­tü­ne mey­dan oku­muş­tu!
Ay­lar ön­ce mil­le­tin gö­zü­nün içi­ne ba­ka­rak “Ya­lan söy­le­yen­den Baş­ba­kan ol­maz!”
de­miş­ti.

* * * *

Pe­ki ön­ce­ki gün ne ol­du?
Baş­ba­kan­lı­k’­la gö­rev­len­dir­di­ği Ah­met Da­vu­toğ­lu ka­me­ra­la­rın önü­ne ge­çip “PK­K’­nın si­lah bı­rak­ma­dı­ğı­nı ve ül­ke­yi terk et­me­di­ği­ni bi­li­yor­duk. Ama ba­rış (!) sü­re­ci­nin bo­zul­ma­ma­sı için göz yum­du­k” de­di.
Böy­le­ce ken­di­si­ni bu gö­re­ve ge­ti­ren Er­do­ğa­n’­ın, mil­le­ti­ne ya­lan söy­le­di­ği­ni iti­raf et­ti.
Sa­de­ce bu­nu mu?
Kuş­ku­suz ha­yır, o iti­raf­la bir yı­ğın kor­kunç ger­çe­ği ve su­çu da di­le ge­tir­di.
Ör­ne­ğin PKK’­nın Kan­di­l’­de, son tek­no­lo­ji ürü­nü araç ve ge­reç­ler­le do­na­tıl­mış, atom bom­ba­sı bi­le atıl­sa yı­kıl­ma­ya­cak ka­dar güç­lü bir Pen­ta­gon ya­rat­tı­ğı­nı…
Yurt için­de ise Cu­di ve Ga­bar baş­ta ol­mak üze­re, bir­çok nok­ta­da 500-1000 ki­şi­lik ye­ral­tı sı­ğı­nak­la­rı in­şa et­ti­ği­ni…
BDP’­li be­le­di­ye­ler­ce, bu sı­ğı­nak­lar­da ka­lan te­rö­rist­le­re gün­de üç öğün sı­cak ye­mek ve­ril­di­ği­ni…
PKK’­nın ken­di­si­ne güm­rük ka­pı­la­rı ve mah­ke­me­ler kur­du­ğu­nu, ver­gi adı al­tın­da ha­raç al­dı­ğı­nı…
Şe­hir mer­kez­le­ri ve ba­zı il­çe­ler­de “Öz Gü­ven­li­k” adı ve­ri­len po­li­se ben­zer bir ya­pı­lan­ma­yı oluş­tur­du­ğu­nu…
Adı ko­nul­ma­mış özerk­li­ğe ge­çil­di­ği­ni…
Ka­ra pa­ray­la mü­ca­de­le kap­sa­mın­da el ko­nul­ma­sı ge­re­ken ma­li var­lı­ğı­nın 70 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu­nu…
Ve­ri­len söz­le­rin tu­tul­ma­ma­sı ha­lin­de Ser­hil­dan (ayak­lan­ma) için her tür­lü or­ta­mın ya­ra­tıl­dı­ğı­nı…
Bir kı­vıl­cım­la baş­la­ya­cak ayak­lan­ma sı­ra­sın­da so­kak­la­rın kan gö­lü­ne dö­ne­ce­ği­ni, gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zin şe­hit edi­le­ce­ği­ni…
“E­li­miz­de­ki is­tih­ba­rat ra­por­la­rıy­la bi­li­yor­duk ama ‘ba­rış sü­re­ci­ni­’ (!) sa­bo­te et­me­mek için göz yum­du­k” de­miş ol­du.
Bir ba­kı­ma kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ni te­rör ör­gü­tü kar­şı­sın­da aciz du­ru­ma dü­şür­dük­le­ri­ni iti­raf et­miş bu­lun­du.

* * * *

Oy­sa asıl göz yum­ma ne­de­ni; Ye­rel Yö­ne­tim ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­reç­le­ri­nin ça­tış­ma­sız­lık için­de geç­me­si­ni sağ­la­mak ve AKP oy­la­rın­da bir azal­ma­ya se­be­bi­yet ver­me­mek­ti.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­den he­men ön­ce çı­ka­rı­lan “çö­züm ya­sa­sı­” da, bu ger­çek­le­ri bil­me­le­ri­ne kar­şın, al­dık­la­rı ta­li­mat ge­re­ği mü­da­ha­le ede­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin “va­tan ha­in­li­ğin­de­n” yar­gı­lan­ma­la­rı­nı ön­le­mek ama­cıy­la Mec­li­s’­ten ge­çi­ril­miş­ti.

* * * *

Hit­le­r’­in En­for­mas­yon Ba­ka­nı Go­eb­bels “Bir ya­la­nı ne ka­dar sık söy­ler­sen, halk o ka­dar ko­lay ina­nı­r” de­miş.
Bi­zim­ki­ler de bü­yük ön­der Ata­tür­k’­ün izin­de gi­de­cek­ler de­ğil ya, Go­eb­bel­s’­in izin­de git­me­ye de­vam edi­yor­lar!
Hem Tay­yip Er­do­ğan, hem de Baş­ba­ka­n’­ı Da­vu­toğ­lu, Ko­ba­ni ku­şat­ma­sı so­rul­du­ğun­da, bir­çok kez “PYD eşit­tir PKK… Do­la­yı­sıy­la biz te­rör ör­gü­tü­nün uzan­tı­sı­na yar­dım et­me­yiz. Baş­ka­la­rı­nın ya­pa­ca­ğı yar­dı­ma ge­çit ver­me­yiz. Ame­ri­ka da biz­den böy­le bir ta­lep­te bu­lu­na­ma­z” de­di­ler.
De­di­ler de son­ra ne ol­du?
ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma bir te­le­fon et­ti!
O te­le­fon gö­rüş­me­si, Er­do­ğan-Da­vu­toğ­lu iki­li­si­nin PKK-PYD ko­nu­sun­da tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­ma­la­rı­na yet­ti!
Tür­ki­ye, Ko­ba­ni­’ye yar­dım için peş­mer­ge­yi sı­nır­la­rı­mız­dan geç­me­ye da­vet et­ti!
“Ya­lan söy­le­yen­den baş­ba­kan ol­ma­z” di­yen­le­rin son ya­la­nı da bu şe­kil­de ta­ri­he geç­ti!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.