Uğur Dündar: Başbakan cinayet işliyor!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-AK­P’­nin ken­di­si­ni ye­ni­den aday gös­ter­me­me­si­ne kı­zan Ri­ze Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Ba­kır­cı aç­mış ağ­zı­nı yum­muş gö­zü­nü.

“AKP Ri­ze Mil­let­ve­ki­li Nus­ret Bay­rak­ta­r’­ın Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de yar­dım­cı­sıy­dım. O dö­nem­de be­le­di­ye adı­na ka­nun­suz ve risk­li iş­ler yap­tı­m” de­miş.

Ka­nun­suz ve risk­li iş­le­ri­ne ör­nek gös­te­rir­ken de ku­rul ka­ra­rı ol­ma­dan ta­ri­hi bir bi­na­yı yık­tı­ğı­nı söy­le­miş.

Öf­ke se­li için­de ko­nu­şur­ken, AK­P’­nin be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı “ka­nun­suz­luk ve rant­çı­lı­k” ola­rak özet­le­miş!

* * * * *

İşi­ne gel­me­di­ğin­de ka­nun­la­ra uy­ma­mak ve rant­çı­lık, AK­P’­nin yö­ne­tim an­la­yı­şı ha­li­ne gel­miş du­rum­da.

Ör­ne­ğin bir oku­rum şun­la­rı yaz­mış.

“İs­tan­bu­l’­un Ka­dı­köy ya­ka­sın­da “Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı­’n­dan ya­rar­la­nan ba­zı uya­nık mü­te­ah­hit­ler, göz­le­ri­ne yaş­lı in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı, ana cad­de üze­rin­de­ki de­ğer­li mülk­le­ri kes­ti­ri­yor­lar. İlk adım ola­rak apart­man­dan bir dai­re sa­tın alı­yor­lar. Son­ra da baş­lı­yor­lar teh­di­de: “Be­nim­le an­la­şın, yok­sa çü­rük ra­po­ru alıp, bi­na­yı yı­ka­rım!”

Emek­li ve yaş­lı in­san­lar ne yap­sın? Ça­re­siz­lik­ten rant­çı mü­te­ah­hit ne der­se ka­bul edi­yor­lar. Bed­du­a ede ede kuş yu­va­sı ka­dar kü­çük da­ire­le­re ra­zı olu­yor­lar. Mü­te­ah­hit de ken­di­ne ayır­dı­ğı dük­kan­la­rı 3 mil­yon li­ra­dan baş­la­yan ra­kam­lar­la sa­ta­rak kö­şe­yi dö­nü­yor.

Bu ne­den­le kent­sel dö­nü­şü­m’­e ar­tık “rant­sal gö­tü­rü­şü­m” de­ni­yor!

* * * * *

Rant­sal gö­tü­rü­şü­mün di­ğer aya­ğın­da ise “çan­ta­cı­la­r” dev­re­ye gi­ri­yor.

“Çan­ta­cı­” de­ni­len tip­ler, rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­la­şı­yor­lar!

Bu semt­le­ri ko­la­çan eden “çan­ta­cı­la­r”, ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar.

Da­ha son­ra bi­na­da­ki bir dai­re sa­hi­bi­ni ik­na edip, “bu ya­pı­da afet ris­ki var­dı­r” şek­lin­de ra­por alı­yor­lar. Bir ha­ne­nin elin­de­ki “a­fet ris­ki ra­po­ru­”, di­ğer 19 da­ire­yi de bağ­lı­yor. On­la­rın yap­tı­ra­ca­ğı“bi­na­mız da­ya­nık­lı­dır, afet ris­ki de bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” doğ­rul­tu­sun­da­ki tes­pit­ler ge­çer­li ol­mu­yor! Zi­ra ya­sa iti­raz hak­kı ta­nı­mı­yor! Ta­nı­sa bi­le iti­raz için yı­ğın­la bü­rok­ra­tik en­ge­li aş­mak, de­yim ye­rin­dey­se im­kan­sı­zı müm­kün kıl­mak ge­re­ki­yor.

Ra­por alın­dı mı, alın­dı!

“Çan­ta­cı­la­r”, he­men in­şa­at fir­ma­la­rı­nı do­laş­ma­ya baş­lı­yor­lar.

“E­li­miz­de şöy­le bir ra­por var, bu­ra­dan şu ka­dar rant sağ­la­ya­bi­li­riz, pa­ra­sı­nı ver, ra­po­ru al!” di­yor­lar.

İn­şa­at­çı da pa­ra­sı­nı ve­rip, ra­po­ru alı­yor, be­le­di­ye­nin yo­lu­nu tu­tu­yor!

Di­ye­lim ki be­le­di­ye yık­ma­dı, o za­man va­li­li­ğe baş­vu­ru­yor. Kos­ko­ca bi­na, 60 gün için­de va­li­lik em­riy­le ça­tır ça­tır yık­tı­rı­lı­yor!

İs­tan­bu­l’­da­ki 3 mil­yon ya­pı­nın yak­la­şık 1.5 mil­yo­nu, şim­di “çan­ta­cı­”la­rın he­de­fin­de!

Bun­lar da ne­den­se hep ana cad­de­ler üze­rin­de!

Ya­ni bi­na de­ğer­liy­se yı­kım­dan kur­tu­luş yok!

Ama “gay­rimen­kul ge­liş­tir­me­” yön­te­miy­le rant­sal gö­tü­rü­şüm çok!

Ka­pı gi­bi ta­pum var, evim de dep­re­me da­ya­nık­lı, ba­na kim­se do­ku­na­maz!” de­me­yin!

“Çan­ta­cı­”nın ka­pı­nı­zı ça­la­ca­ğı, ta­pu­nu­zun de­li­ne­ce­ği gü­nü bek­le­yin!

* * * * *

AKP zih­ni­ye­ti, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’y­ken “3. köp­rü ya­pı­lır­sa Ku­zey Or­man­la­rı mah­vo­lur, ci­na­yet iş­len­miş olur!” di­yen baş­ba­ka­nı ci­na­ye­te az­met­ti­ri­yor!

3. köp­rü yet­mi­yor­muş gi­bi, Ku­zey Or­man­la­rı­’na 3. ha­va­li­ma­nı­nı ve çev­re yol­la­rı­nı in­şa et­ti­ri­yor.

Böy­le­ce baş­ba­ka­na se­ri ci­na­yet­ler iş­let­ti­ri­yor!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.