Uğur Dündar: “Binali Yıldırım İzmir’de…”

“Binali Yıldırım İzmir’de boyunun ölçüsünü aldı” demek, suç oldu!..
Ugur-Dündar-2Bu­gün si­ze ile­ri de­mok­ra­siy­le yö­ne­ti­len (!), her­ke­sin dü­şün­ce­si­ni öz­gür­ce di­le ge­ti­rip pay­la­şa­bil­di­ği (!) ül­ke­miz­den “çok ga­rip ama ger­çe­k” bir ola­yı an­la­ta­ca­ğım:
Bi­na­li Yıl­dı­rım, Avu­ka­tı Ser­kan Bay­ram ara­cı­lı­ğıy­la İs­tan­bul 3. Sulh Ce­za Ha­ki­mi İs­lam Çi­çe­k’­e baş­vu­ra­rak Twit­te­r’­da­ki ba­zı he­sap­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­ni ta­lep et­miş.
Avukat, ge­rek­çe ola­rak da bu he­sap­lar­dan mü­vek­ki­li Yıl­dı­rı­m’­ın ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rıl­ma­sı­nı ve ha­ka­ret edil­me­si­ni gös­ter­miş.
Ha­kim Çi­çek de 21 Ni­sa­n’­da al­dı­ğı ka­rar­la, Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ta­le­bi­ni uy­gun bul­muş…
* * *
Ha­len Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­man­lı­ğı gö­re­vi­ni sür­dü­ren es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ve AK­P’­nin se­çi­mi kay­be­den İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­a ha­ka­ret et­mek­le suç­la­nan he­sap sa­hip­le­rin­den Öz­gür De­niz Kı­nay (@oz­gur­de­niz­mir) ba­na ulaş­tı.
“U­ğur Bey, Al­lah aş­kı­na bu me­saj­da ne var?” di­ye sor­du.
Me­tin ya­za­rı olan ve “Öz­gür­ce­” ru­mu­zuy­la sos­yal med­ya­yı kul­la­nan Öz­gür De­niz Kı­na­y’­ın me­sa­jı­nı dik­kat­le oku­dum ama bir şey gö­re­me­dim. “A­ca­ba gö­züm­den kaç­mış bir hu­sus ola­bi­lir mi­” di­ye bir da­ha oku­dum, yi­ne gö­re­me­dim. İçim ra­hat et­me­yin­ce, de­ğer­li avu­kat dost­la­rım Ce­lal Ül­gen ve Mu­rat Er­gü­n’­e sor­dum. İki­si de gü­le­rek “Bi­zim­le dal­ga mı ge­çi­yor­sun. Bun­da ha­ka­ret fa­lan yok, hat­ta eleş­ti­ri bi­le yo­k” de­di­ler.
Son­ra ağ­la­na­cak ha­li­mi­ze hep bir­lik­te gül­dük!
İş­te si­zi de acı acı gül­dü­re­ce­ği­ne emin ol­du­ğum, si­lin­me­si is­te­ni­len yan taraftaki o twe­et:
* * *
Özgürce-2015-1Evet ne var bun­da?
“İz­mir Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ı seç­me­di, sı­ra Vey­sel Eroğ­lu­’n­da­” an­la­mı­na ge­le­cek bir gö­rüş be­lirt­mek ha­ka­ret mi?
As­la…
Ki­şi­lik hak­la­rı­na bir sal­dı­rı var mı?
Ke­sin­lik­le yok…
Yar­gı­ta­y’­ın “si­ya­set­çi­ler ağır da ol­sa eleş­ti­ri­ye ta­ham­mül­lü ol­ma­lı­dı­r” şek­lin­de özet­le­ne­cek iç­ti­hat­la­rı dü­şü­nül­dü­ğün­de, bu söz­le­rin bir eleş­ti­ri bi­le sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı, seç­me­nin ki­şi­sel gö­rü­şü­nü ifa­de et­mek­ten öte git­me­di­ği, gö­rüş açık­la­ma hak­kı­nın da Ana­ya­sa gü­ven­ce­si al­tın­da ol­du­ğu, ken­di­li­ğin­den or­ta­ya çı­kı­yor.
Bu yo­ru­mu ya­pa­bil­mek için uz­man hu­kuk­çu ol­ma­ya da ge­rek bu­lun­mu­yor.
Ama “T­wit­ter Tür­ki­ye­” te­laş­la­nı­yor ve kul­la­nı­cı­sı­na “Yaz­dık­la­rı­nı he­men sil, yok­sa biz si­le­ce­ği­z” me­sa­jı­nı gön­de­ri­yor!
Zi­ra uy­mak zo­run­da ol­du­ğu bir mah­ke­me ka­ra­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor.
Böy­le­ce çok teh­li­ke­li o (!) tweet si­li­ni­yor!
Olup bi­ten­ler Twit­ter kul­la­nı­cı­sı­na yö­ne­lik ce­za da­va­sı­nın da yol­da ol­du­ğu­nu ha­ber ve­ri­yor.
* * *
Ne gün­le­re kal­dık?
Şan­lı med­ya­mı­zın AK­P’­nin en hoş­gö­rü­lü is­mi ola­rak ci­la­la­dı­ğı Bi­na­li Yıl­dı­rım, 17 Ara­lık ta­pe­le­rin­de “Sı­ra mil­le­tin ‘a…’ koy­ma­ya gel­di­” di­yen mü­te­ah­hi­din söz­le­rin­den bir bö­lü­mü tır­nak için­de kul­lan­dım di­ye, be­ni da­va et­ti… San­ki o söz­le­ri ben söy­le­mi­şim gi­bi hap­se­dil­me­mi is­te­di…
Ya­kın­da mah­ke­me sü­re­ci baş­la­ya­cak.
İzin ve­rir­se­niz bu ko­nu­yu da faz­la uzat­ma­ya­yım.
Ba­kar­sı­nız bu sa­tır­la­rı yaz­dı­ğım için de AK­P’­nin hoş­gö­rü (!) sim­ge­si Bi­na­li Bey, en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­mı ve bu amaç­la idam ce­za­sı­nın ge­ri ge­ti­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir!
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.