Uğur Dündar: Bu operasyon, AKP için sonun başlangıcıdır…

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız.
İS­Kİ skan­da­lı, bir dö­ne­min so­nu ol­muş­tu.
O ta­rih­ler­de İs­tan­bu­l’­da bir­çok il­çe be­le­di­ye­si­nin ya­nı sı­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı da SHP’­nin elin­dey­di.
ARE­NA prog­ra­mın­da ek­ra­na ge­tir­di­ği­miz ba­zı il­çe be­le­di­ye­le­rin­de­ki rüş­vet ha­ber­le­ri­nin ardın­dan, İS­Kİ bom­ba­sı pat­la­dı.
İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Gök­nel, rüş­vet al­mak­la suç­lan­dı.
Sa­de­ce fa­hiş fi­yat­la klor sa­tın al­mak­tan yar­gı­lan­dı.
Yıl­lar­ca ce­za­evin­de yat­tı.
Ce­za­evin­den çık­tı­ğın­da beş pa­ra­sız­dı.
De­yim ye­rin­dey­se me­te­li­ğe kur­şun atı­yor­du.
Ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­bil­mek için te­le­viz­yon­lar­da­ki bil­gi ya­rış­ma­la­rı­na ka­tıl­mak zo­run­da kalıyordu.
Yaz­dı­ğı 6 ki­ta­bın ge­li­riy­le güç be­la ge­çi­ne­bi­li­yor­du.
* * *
Bir de bun­la­ra ba­kın…
3Y ile, ya­ni yol­suz­luk, yok­sul­luk ve ya­sak­lar­la mü­ca­de­le id­di­asıy­la ik­ti­dar ol­du­lar.
Ama İha­le Ya­sa­sı­’nı yak­la­şık 100 kez de­ğiş­ti­re­rek yol­suz­lu­ğun önü­nü so­nu­na ka­dar aç­tı­lar.
Ka­mu ban­ka­la­rın­dan ver­dik­le­ri kre­di­ler­le tü­yü bit­me­miş ye­tim hak­kı­nı yan­daş­la­ra saç­tı­lar.
Sa­yış­tay ra­por­la­rı­na gö­re, TO­Kİ­’yi rant­çı­lı­ğın, yol­suz­lu­ğun sim­ge­si yap­tı­lar.
Ha­zi­ne ar­azilerinden, özel­leş­tir­me­ler­den, kı­sa­ca­sı pa­ra ge­ti­re­cek her şey­den ina­nıl­maz rant­lar kap­tı­lar.
Ha­run gi­bi ge­lip, Ka­ru­n’­u bi­le göl­ge­de bı­rak­tı­lar!
İS­Kİ­’yi bi­len­le­re “TO­Kİ­’nin ya­nın­da İS­Kİ­ ne ki? TO­Kİ­’den çı­kar bin­ler­ce İS­Kİ” di­ye ba­ğırt­tı­lar.
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Lüt­fen bir ke­na­ra ya­zın.
Dün­kü ope­ras­yon AKP için so­nun baş­lan­gı­cı ola­cak­tır.
Bun­dan böy­le AKP, ona oy ve­ren­ler ta­ra­fın­dan bi­le yol­suz­luk­la anı­la­cak­tır.
Ül­ke­yi yol­suz­luk eko­no­mi­siy­le yö­ne­ten­ler geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi, ders­le­ri­ni san­dık­ta
ala­cak­tır.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.