Uğur Dündar: Burak Erdoğan’ın İsviçreli arkadaşı…

Burak Erdoğan’ın İsviçreli arkadaşını bırakın, İsviçre seyahatlerine bakın!..

Ugur-Dündar-2Baş­tan be­lir­te­yim.
Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın İs­viç­re­li ka­dın ar­ka­da­şıy­la mu­hab­be­ti be­ni hiç mi hiç il­gi­len­dir­mi­yor.
İç­ki içip iç­me­di­ği de…
Bun­lar özel ko­nu­lar.
Sa­de­ce Bu­rak Er­do­ğan ve ai­le­si­ni il­gi­len­di­rir.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’ın özel ha­yat­la­ra ba­kı­şı­na ge­lin­ce…
Geç­miş­te CHP’­nin es­ki Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal ile MHP’­li ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­set­le­ri­ni se­çim mal­ze­me­si ola­rak kul­lan­mış ve mey­dan­lar­da ava­zı çık­tı­ğı ka­dar “Bun­lar özel de­ğil, bun­lar ge­nel!.. Çün­kü ken­di eş­le­riy­le de­ğil!.. Bun­lar ge­nel, ge­nel!..” di­ye ba­ğır­mış­tı.
Bun­lar ney­di bi­li­yor mu­su­nuz?
Onun ayı­bıy­dı!..
Ama…
Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın “ge­mi­ci­k”­le baş­la­yıp, gi­de­rek bü­yü­yen ve şim­di­lik 6 ge­mi­den olu­şan de­niz ti­ca­re­ti fi­lo­su, her­kes gi­bi be­nim de il­gi­mi çe­ki­yor.
Çün­kü o ge­mi­ler, tü­yü bit­me­miş ye­tim hak­kı­nın bu­lun­du­ğu ka­mu­sal kay­nak­la­rın Bu­ra­k’­a peş­keş çe­kil­me­siy­le alı­nı­yor.
Ay­rı­ca ma­dem ko­nu­yu İs­viç­re­’den aç­tık.
Bu­rak ve Bi­lal bi­ra­der­le­re bu ko­nu­da ba­zı so­ru­lar yö­nelt­mem ge­re­ki­yor:
1- 17 Ara­lı­k’­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan ön­ce, özel uçak­lar­la İs­viç­re­’ye sık sık git­ti­niz mi?
2- Bu uçuş­lar­da ba­zı işa­dam­la­rı­nın özel uçak­la­rın­dan ya­rar­lan­dı­nız mı?
3- Zü­ri­h’­e olan uçuş­la­rı­nız­da si­zi ge­nel­lik­le THY’­nin İs­viç­re­’de­ki yet­ki­li­le­rin­den E.Y. ad­lı ki­şi kar­şı­la­dı mı?
4- Bu ki­şi ay­nı za­man­da AK­P’­nin İs­viç­re ör­gü­tün­de de gö­rev­li mi?
5- Se­ya­hat­le­ri­ni­zin Zü­ri­h’­te­ki ban­ka­lar­la ve ora­da­ki he­sap­lar­la bir il­gi­si var mı?
* * * *
Ay­lar­dır ses ka­yıt­la­rı ve on­la­rın de­şif­re edil­miş me­tin­le­ri ya­yın­la­nı­yor.
Tür­ki­ye uzun sü­re­dir bu ka­yıt­lar­la ya­tı­yor, bun­lar­la kal­kı­yor.
Her­kes ka­yıt­lar­da yer alan yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nı ko­nu­şu­yor.
Ama Bu­rak ve Bi­la­l’­in İs­viç­re se­ya­hat­le­ri hak­kın­da hiç ses se­da çık­mı­yor.
Oy­sa bun­la­rı ya­yın­la­dı­ğı id­di­a edi­len ki­şi­le­re çok ya­kın bir isim, ün­lü bir İs­viç­re ban­ka­sın­da te­pe yö­ne­ti­ci­lik ya­pı­yor.
Onu ta­nı­yan­lar, bu yet­ki­li­nin İs­viç­re­’de açıl­dı­ğı öne sü­rü­len yük­lü he­sap­la­ra ko­lay­ca nü­fuz ede­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­lar.
* * * *
De­di­ğim gi­bi,
Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın özel ya­şa­mı, İs­viç­re­li ka­dın ar­ka­da­şı fa­lan be­ni zer­re­ce il­gi­len­dir­mi­yor.
Ama kar­de­şiy­le bir­lik­te yap­tık­la­rı gi­zem­li İs­viç­re se­ya­hat­le­ri fe­na hal­de il­gi­mi çe­ki­yor.
O ne­den­le “Bu­ra­k’­ın İs­viç­re­li ka­dın ar­ka­da­şı­nı bı­ra­kın, Bi­lal bi­ra­de­riy­le yap­tı­ğı İs­viç­re se­ya­hat­le­ri­ne ba­kı­n” di­yo­rum!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.