Uğur Dündar: CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını kim belirledi?

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Ül­ke­mi­zin tar­tış­ma­sız bir nu­ma­ra­lı ma­li­ye-ver­gi uz­ma­nı Prof. Dr. Şük­rü Kı­zı­lot ho­ca­mı­zın ye­mek­li da­ve­tin­de, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile yan ya­na otu­rup, yak­la­şan ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­rin­de uy­gu­la­ya­cak­la­rı stra­te­ji­yi sor­dum.
Kı­lıç­da­roğ­lu se­çim stra­te­ji­le­ri­ni “o böl­ge­de­ki tüm seç­men­le­re ulaş­mak, so­run­la­rı­nı din­le­yip çö­züm öne­ri­le­ri­ni an­lat­ma­k” ola­rak özet­le­di.
“Baş­kan­la­rı­mız ve ye­ni baş­kan aday­la­rı­mız se­çim böl­ge­le­rin­de so­ka­ğa ine­cek­ler, va­tan­daş­la bi­re­bir gö­rü­şe­cek­ler, ge­re­kir­se ka­pı­la­rı­nı bir de­ğil, bir­kaç kez ça­la­cak­lar. Bu­nu ba­şa­rıy­la ya­pan baş­kan­la­rı­mız var. Ka­pı ka­pı do­la­şa­rak hem seç­me­nin so­run­la­rı din­li­yor­lar, hem de yap­tık­la­rı­nı an­la­tı­yor­lar. Böy­le­ce oy­la­rı sü­rek­li ar­tı­yor. Bu mo­de­li Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ya­ya­ca­ğı­z” de­di.
* * *
Kı­lıç­da­roğ­lu’na ka­mu­oyu­nun ce­va­bı­nı me­rak et­ti­ği o so­ru­yu da yö­nelt­tim.
“Mus­ta­fa Sa­rı­gül, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nız ola­cak mı?” di­ye sor­dum.
Gül­dü.
“Ön­ce­lik­le Sa­yın Sa­rı­gü­l’­ün par­ti­mi­ze üye ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ken­di­si “ben ge­lir­sem 5 bin ki­şiy­le ge­li­ri­m” di­yor. Hay hay, gel­sin. Hat­ta 10 bin ki­şiy­le ge­lir­se da­ha çok se­vi­ni­riz. Ben ön­ce­den açık­la­dım. “Her aday­la il­gi­li ola­rak bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ya­pa­ca­ğı­z” de­dim. Sa­yın Sa­rı­gül bu yok­la­ma­lar­da hep ön­de çı­kı­yor. Ay­rı­ca par­ti ör­gü­tü­müz­de bir eği­lim yok­la­ma­sı ya­pa­ca­ğı­mı­zı da söy­le­dim. Bu­ra­da da bir so­run çı­ka­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum. Ama ön­ce­lik­le Sa­yın Sa­rı­gü­l’­ü par­ti­miz­de üye ola­rak gör­mek is­ti­yo­ru­z” de­di.
CHP Ge­nel Baş­ka­nı­’na “Pe­ki bu ce­va­bı­nız­dan yo­la çı­ka­rak, Mus­ta­fa Sa­rı­gül CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­dır di­ye­bi­lir mi­yiz?” de­di­ğim­de “Ha­yır, ke­sin­leş­miş bir du­rum yo­k” ce­va­bı­nı al­dım.
O hal­de tah­mi­ni­mi söy­le­ye­yim:
Eğer bir son da­ki­ka sür­pri­zi ol­maz­sa Sa­rı­gül, CHP’­nin İs­tan­bul ada­yı­dır.
İs­tan­bul­la il­gi­li son bir not:
Kı­lıç­da­roğ­lu­’na gö­re, İs­tan­bu­l’­da AKP ile CHP ara­sın­da­ki fark, 4 pua­na in­miş du­rum­da.
Se­çim at­mos­fe­ri­ne ve pro­pa­gan­da dö­ne­mi­ne gi­ril­di­ğin­de, bu far­kın ka­pa­na­ca­ğı­na ve se­çi­mi ka­za­na­cak­la­rı­na ina­nı­yor.
Pe­ki di­ğer bü­yük kent­ler­de ör­ne­ğin An­ka­ra ve İz­mi­r’­de CHP’­nin aday­la­rı kim­ler?
He­men be­lir­te­yim, İz­mi­r’­de kim­se boş ye­re he­ves­len­me­sin!
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu ile yo­la de­vam edi­le­cek.
Kı­lıç­da­roğ­lu tüm İz­mir­li­ler gi­bi, Aziz Ko­ca­oğ­lu­’nun açı­lan da­va­lar­la mağ­dur edil­di­ği­ne ve ya­ra­tıl­mak is­te­ni­len iz­le­ni­min ak­si­ne, bü­yük iş­ler ba­şar­dı­ğı­na ina­nı­yor. Ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı­nın da bu gö­rü­şü­nü des­tek­le­di­ği­ni söy­lü­yor.
Ko­ca­oğ­lu­’nun ye­ri ga­ran­ti ama, ba­zı il­çe be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın de­ğil! So­run­lu il­çe­ler­de aday de­ği­şik­li­ği­ne gi­di­le­cek, ba­şa­rı­lı olan­lar ye­ni­den aday gös­te­ri­le­cek.
* * *
An­ka­ra­’ya ge­lin­ce…
He­nüz bir isim be­lir­len­me­miş.
Ba­zı isim­ler var, ama bi­ri üze­rin­de ka­rar kı­lın­ma­mış.
CHP baş­kent­te sür­priz bir isim­le seç­me­nin kar­şı­sı­na çı­ka­bi­lir!
* * *
Kı­lıç­da­roğ­lu, Ay­dın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­lem Çer­çi­oğ­lu ile Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Prof. Yıl­maz Bü­yü­ker­şe­n’­den söz eder­ken, göz­le­ri­nin içi gü­lü­yor.
“On­lar bi­zim ör­nek mo­de­li­miz, gu­rur tab­lo­mu­z” di­yor.
Ba­lı­ke­si­r’­de çok id­di­alı ol­duk­la­rı­nı, An­tal­ya­’da ise par­ti içi so­run­la­rın çö­zül­dü­ğü­nü ve il ör­gü­tü­nün tüm gü­cüy­le Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Prof. Mus­ta­fa Akay­dın için ça­lış­tı­ğı­nı söy­lü­yor.
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu so­ru­la­rı­ma ce­vap ve­rir­ken son de­re­ce iç­ten­di.
De­ğer­li Şük­rü Kı­zı­lot Ho­ca­mı­z’­ın ko­nuk­se­ver­li­ği ise muh­te­şem­di.
* * *
Oku­du­ğu­nuz ya­zı­yı, o ye­mek­ten iki gün son­ra 22 Şu­bat 2013 ta­rih­li SÖZ­CÜ­’de­ki kö­şem­de ya­yım­la­dım.
Yak­la­şık bir yıl ön­ce yaz­dık­la­rı­mın tü­mü ger­çek­leş­ti.
Kı­lıç­da­roğ­lu ye­mek sı­ra­sın­da “An­ka­ra ada­yı­mız Man­sur Ya­vaş ola­bi­lir. An­cak he­nüz gö­rüş­me­le­ri­miz de­vam edi­yor. Lüt­fen adı­nı ver­me­yin!” di­ye ri­ca et­ti­ği için, “CHP baş­kent­te sür­priz bir isim­le seç­me­nin kar­şı­sı­na çı­ka­bi­lir!” de­mek­le ye­tin­dim.
Ni­te­kim sür­priz isim Man­sur Ya­vaş ol­du.
* * *
Yaz­dı­ğım lis­te­ye en bü­yük tep­ki İz­mi­r’­de­ki be­lir­li bir çev­re­den gel­di.
Hat­ta bu ki­şi­ler, CHP Ge­nel Baş­ka­nı ile gö­rüş­tük­le­ri­ni ve Aziz Ko­ca­oğ­lu dı­şın­da­ki bir is­mi aday gös­te­re­ce­ği­ni öne sür­dü­ler!
Bu ara­da “Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu he­nüz ma­sa­ya vu­ra­rak is­te­di­ği­ni yap­tı­ran bir li­der ola­ma­dı­ğı için, bu lis­te çö­ke­bi­lir!” di­yen­ler bi­le çık­tı.
Ama ge­liş­me­ler gös­ter­di ki CHP li­de­ri, ka­fa­sı­na koy­du­ğu­nu ha­ya­ta ge­çi­ren bir ki­şi­li­ğe sa­hip­miş.
Li­de­rin de­dik­le­ri­ni yap­tı­ra­bil­me­si için, il­le de ma­sa­ya vur­ma­sı ge­rek­mi­yor­muş!
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.