Uğur Dündar: Cumhuriyet, İslam devletine mi dönüşüyor?..

Ugur-Dündar-2AK­P’­nin ya­rat­tı­ğı kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu ne­de­niy­le bü­yük med­ya pat­ron­la­rı kı­sa sü­re­de ik­ti­da­ra tes­lim bay­ra­ğı­nı çek­ti. On­la­rın bi­at et­me­le­riy­le bir­lik­te, SÖZ­CÜ ve HALK TV gi­bi bir­kaç ce­sur ve ba­ğım­sız ku­ru­lu­şun dı­şın­da ka­lan ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da ha­ber­ci­li­ğin, özel­lik­le so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci­li­ğin ru­hu­na rah­met okun­du.
Top­lum ar­tık ger­çek­le­ri, yü­re­ği­ni ve ka­le­mi­ni ik­ti­da­ra tes­lim et­mek ye­ri­ne, her tür­lü teh­li­ke­yi gö­ze ala­rak ha­ki­ka­tin pe­şin­de ko­şan bir avuç ga­ze­te­ci­den öğ­re­ni­yor.
Bun­lar­dan bi­ri de Halk TV’­ye prog­ram­lar ya­pan Cü­neyt Ak­man.
Ak­man, ön­ce­ki gün ko­nu­ğu ol­du­ğu de­ğer­li mes­lek­ta­şım Ay­şe­nur Ars­la­n’­ın “Med­ya Ma­hal­le­si­” prog­ra­mın­da se­yir­ci­ler­le çok sar­sı­cı bir özel ha­be­ri pay­laş­tı.

* * * *

Oda TV dı­şın­da­ki ya­yın or­gan­la­rı­nın kul­lan­mak­tan çe­kin­dik­le­ri ha­be­rin içe­ri­ği­ne ge­lin­ce:
İs­tan­bu­l’­da sü­rek­li ola­rak IŞİD pro­pa­gan­da­sı yap­tı­ğı için bu te­rör ör­gü­tü­nün se­si sa­yı­la­bi­le­cek bir in­ter­net si­te­si var. Rek­lam ol­ma­ma­sı için bu si­te­nin adı­nı ver­mi­yo­rum.
Bir­çok uz­man, IŞİ­D’­in ba­şın­da­ki te­rö­rist­ten İs­lam Ha­li­fe­si di­ye bah­se­den, ka­fa ke­sen ca­ni­le­ri yü­cel­ti­ci ya­zı­lar ya­yın­la­yan ve IŞİD kar­şıt­la­rı­nı he­def gös­te­ren bu si­te­nin 7-8 Ekim kal­kış­ma­sın­da PKK te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı ka­dar et­ki­si ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor.

* * * *

Cü­neyt Ak­man bu si­te­nin do­ma­in sor­gu­la­ma­sı­nı yap­tı­ğın­da, Zey­nel Abi­din Ka­ya ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği­ni ve ad­re­si­nin de Ata­kan Cad­de­si No: 13 A.Du­dul­lu-Üm­ra­ni­ye ol­du­ğu­nu be­lir­li­yor. Bu ad­re­se bak­tı­ğın­da da kar­şı­sı­na Er­dem Özel Eği­tim Hiz­met­le­ri A.Ş. un­van­lı bir şir­ket ve ona ait “Ö­zel Üm­ra­ni­ye İr­fan Li­se­si­” çı­kı­yor.
Bu­nun üze­ri­ne Ti­ca­ret Si­ci­li­’n­den Er­dem Özel Eği­tim Hiz­met­le­ri şir­ke­ti­nin or­tak­la­rı­nın kim­ler ol­du­ğu­nu çı­ka­rı­yor.
Or­tak­la­rın İlim Yay­ma Vak­fı, İs­ma­il Fah­red­din Tiv­nik­li, Sa­ba­hat­tin Kır­kan, İs­met Ağan ve Mah­mut Hü­da­i Yıl­ma­z’dan oluş­tu­ğu­nu be­lir­li­yor.
Şa­şır­tı­cı, hat­ta çok çar­pı­cı te­sa­düf­ler­le de bu sı­ra­da kar­şı­la­şı­yor.
Zi­ra İlim Yay­ma Vak­fı­’nın, 12.000.000 TL ser­ma­ye­li Er­dem Şir­ke­ti­’nin bü­yük or­ta­ğı ol­du­ğu­nu ve 2013 yı­lın­da­ki pay tu­ta­rı­nın 11.748.950 TL’­yi bul­du­ğu­nu tes­pit edi­yor.
Bu­nun ne­re­si şa­şır­tı­cı de­me­yin?
Sı­kı du­run! Bom­ba şim­di ge­li­yor:
İlim Yay­ma Vak­fı­’nın mev­cut ku­ru­cu­lar lis­te­sin­de T.C. Baş­ba­ka­n’­ı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Nec­med­din Bi­lal Er­do­ğan ve T.C. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da di­ğer­le­riy­le bir­lik­te yer al­dı­ğı­nı gö­rü­yor.
Tiv­nik­li so­ya­dı ise 17-25 Ara­lı­k‘­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­dan hiç ya­ban­cı­mız de­ğil.
(Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve İs­ma­il Fah­red­din Tiv­nik­li­’nin, Er­do­ğa­n’­ın çok ya­kın ar­ka­da­şı, ade­ta sır­da­şı ol­du­ğu­nun öne sü­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­mak­ta ya­rar var.)

* * * *

Bu iliş­ki­ler zin­ci­ri si­ze de çok il­ginç gel­me­di mi?
Cü­neyt Ak­man kuş­ku­suz bu ve­ri­le­re ba­ka­rak adı ge­çen­le­rin ve AK­P’­nin, IŞİD yan­lı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­mi­yor. Ama şu so­ru­la­rı so­ru­yor:
Te­rör ör­gü­tü­ne des­tek ve­ren es­ra­ren­giz si­te­nin do­ma­in sa­hi­bi­nin biz­zat ib­raz et­ti­ği ad­res­te AK­P’­nin en önem­li isim­le­ri­ne ait bir vak­fın ve onun sa­hi­bi ol­du­ğu bir eği­tim ku­ru­mu­nun fa­ali­yet­te bu­lun­ma­sı “te­sa­dü­f” söz­cü­ğüy­le izah edi­le­bi­lir mi?
Oku­lun ku­ru­cu­la­rı­nın bu ger­çek­ten ha­ber­dar ol­ma­ma­la­rı müm­kün mü?
IŞİD te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan si­te­nin on­la­rın ad­re­si­ne ka­yıt­lı ol­ma­sı­nı na­sıl açık­lı­yor­lar?
Si­te­nin AK­P’­nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­yen ve IŞİ­D’­i an­cak Tür­ki­ye­’nin ve si­lah kul­lan­mak­sı­zın dur­du­ra­bi­le­ce­ği yö­nün­de, AKP üze­rin­den Ba­tı­’ya me­saj­lar ve­ren ya­yın­la­rı­nı onay­lı­yor­lar mı?

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Tay­yip Er­do­ğan 29 Ekim Re­sep­si­yo­nu­’nu ka­çak Ak-Sa­ra­y’­da ve­re­rek, bir ba­kı­ma Cum­hu­ri­ye­t’­e ve ku­ru­cu­su Bü­yük Ön­der Ata­tür­k’ün aziz ha­tı­ra­sı­na mey­dan oku­yor.
AKP ön­de ge­len­le­ri her fır­sat­ta 2023’te Cum­hu­ri­ye­t’­i dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni söy­lü­yor.
Bu ne­den­le Ata­türk dev­rim­le­ri­ne, onun çağ­daş­lık, akıl­cı­lık ve bi­lim­sel­lik­ten ya­na olan dü­şün­ce sis­te­miy­le la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­imi­ze her za­man­dan da­ha faz­la sa­hip çık­ma­mız ge­re­ki­yor.
Cum­hu­ri­ye­t’­imi­zin 91. Yıl­dö­nü­mü he­pi­mi­ze kut­lu ol­sun.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.