Uğur Dündar: Cumhuriyetçi Halkın Partisi…

Ugur-Dündar-2CHP ön ­se­çim­le iç­ten içe kay­na­yan, bü­yük pat­la­ma­nın bir kı­vıl­cı­ma bağ­lı ol­du­ğu AK­P’­ye dok­san­dan unu­tul­maz bir de­mok­ra­si go­lü at­tı!
De­le­ge ve üye­ler al­kış­la­na­cak bir ön­se­ziy­le halk­ta kar­şı­lı­ğı bu­lu­nan isim­le­ri, genç­le­ri, ka­dın­la­rı, AKP zul­mü­nün mağ­du­ri­ye­ti­ni ya­şa­ma­la­rı­na rağ­men mü­ca­de­le­yi bı­rak­ma­yıp dim­dik du­ran­la­rı, Cum­hu­ri­ye­t’­e ve Ata­türk dev­rim­le­ri­ne sa­hip çı­kan­la­rı, hır­sız­lık­lar­la, yol­suz­luk­lar­la, ta­lan­lar­la sa­va­şan­la­rı, ge­ce gün­düz de­me­den ça­lı­şan­la­rı, top­lu­ma umut ve­ren­le­ri, le­ke­si-şa­ibe­si bu­lun­ma­yan aday aday­la­rı­nı lis­te ba­şı yap­tı.
Pe­ki bu yet­ti mi?
Kuş­ku­suz ha­yır!
O hal­de ne yap­mak ge­re­ki­yor?
He­men söy­le­ye­yim:
Ka­tı­lı­mın yüz­de 50’ler­de kal­ma­sı, ör­güt­te, do­la­yı­sıy­la CHP’­ye oy ve­re­cek seç­men­de he­ye­can ek­sik­li­ği bu­lun­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.
San­dı­ğa doğ­ru güç­lü halk yü­rü­yü­şü­nü baş­la­ta­bil­mek için bu he­ye­ca­nın ya­ra­tıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor.
* * *
As­lın­da ik­ti­dar yü­rü­yü­şü için tüm ko­şul­lar uy­gun.
Zi­ra AK­P’­de or­ta­lık toz du­man.
Siz gö­rü­nür­de­ki ses­siz­li­ğe al­dan­ma­yın.
Bu fır­tı­na ön­ce­si­nin ses­siz­li­ği!..
Bü­yük kav­ga se­çim son­ra­sı­na öte­len­miş ol­sa bi­le, fır­tı­na her an ko­pa­bi­lir.
Ka­dim dost gi­bi gö­rü­nen­ler­le yol­lar an­sı­zın ay­rı­la­bi­lir!
Re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?
Ta­ah­hüt­ler­le, ucu açık va­at­ler­le sür­dü­rü­len “A­çı­lım sü­re­ci­” ka­de­ri­ne bı­ra­kıl­mış… Eko­no­mi­de alarm zil­le­ri çal­ma­ya baş­la­mış… Pi­ya­sa­da if­las­lar, kre­di kar­tı borç­la­rı ve iş­siz­lik do­ru­ğa çık­mış… Emek­li­ler ger­çek an­lam­da bi­rer “sur­vi­vo­r” ol­muş… Dış po­li­ti­ka akıl al­maz yan­lış­lık­lar so­nu­cun­da sı­nıf­ta kal­mış… Ana­ya­sal
dü­zen yer­le bir ol­muş… Ad­li­ye­ler Cum­hur­baş­ka­nı­’nı eleş­tir­dik­le­ri için “ha­ka­ret­te­n” yar­gı­la­nan
va­tan­daş­lar­la dol­muş… Par­la­men­ter sis­tem bek­le­me oda­sı­na alın­mış du­rum­da.
Muk­te­dir er ve­ya geç yar­gı kar­şı­sı­na çı­ka­ca­ğı­nı bil­di­ğin­den tüm he­sap­la­rı­nı, her ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun ölün­ce­ye ka­dar ik­ti­da­rı­nı sür­dür­mek üze­ri­ne ya­pı­yor.
Bu uğur­da her şe­yi gö­ze alı­yor, Baş­kan­lık re­ji­mi adı al­tın­da tek adam yö­ne­ti­mi­ni ege­men kıl­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Ba­şa­rı­sız­lı­ğı­na rağ­men üze­rin­de yol­suz­luk şa­ibe­si bu­lun­ma­yan
Da­vu­toğ­lu baş­ta ol­mak üze­re par­ti­nin ön­de ge­len isim­le­ri de, gi­de­rek bu da­yat­ma­la­ra is­yan edi­yor.
Ya­ni bu gö­rün­tü­süy­le AKP, ön­den ba­kı­lın­ca ger­çek­miş his­si­ni ve­ren ama ar­ka­sı­na do­la­nın­ca sun­ta­lar­dan iba­ret ol­du­ğu an­la­şı­lan kov­boy fil­mi de­kor­la­rı­na ben­zi­yor!
* * *
An­la­ya­ca­ğı­nız ka­le boş!
Bu du­rum­da CHP’­ye, boş ka­le­ye go­lü at­mak ka­lı­yor.
Ama bek­le­nen o gol bir tür­lü atı­la­mı­yor.
Çün­kü oy­lar yük­sel­mi­yor.
Oy­la­rın yük­sel­me­si için CHP’­nin umut ol­ma­sı ve seç­me­ne he­ye­can ver­me­si ge­re­ki­yor.
Za­man da gi­de­rek da­ra­lı­yor.
Ana­ya­sal dü­ze­nin ve par­la­men­ter re­ji­min ka­de­ri­ni be­lir­le­ye­cek se­çim gü­nü hız­la yak­la­şı­yor.
Bu du­rum­da CHP için bir ma­ni­fes­toy­la Cum­hu­ri­ye­t’­e, la­ik de­mok­ra­tik dev­let dü­ze­ni­ne ve Ata­türk dev­rim­le­ri­ne gö­nül ver­miş kü­çük par­ti­le­ri ay­nı ça­tı al­tın­da top­la­ma bü­yük­lü­ğü­nü gös­ter­mek, red­de­di­le­mez bir se­çe­nek ha­li­ne ge­li­yor.
Bu­nun yo­lu da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­’nin ba­zı he­sap­la­rı bir ya­na bı­ra­kıp, Cum­hu­ri­yet­çi Hal­kın Par­ti­si mis­yo­nu­nu üst­len­me­sin­den ge­çi­yor.
Siz o za­man gö­rün umu­du ve he­ye­ca­nı…
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.