Uğur Dündar: El Kaideci belediye başkan adayları!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu fo­toğ­raf­la­rı ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, çün­kü 16 Ma­yıs 2013 gü­nü, kö­şem­de ya­yın­la­dım…
Bi­rin­ci fo­toğ­raf­ta ba­zı si­vil ki­şi­ler, Rey­han­lı Kay­ma­ka­mı Yu­suf Gü­le­r’­in ma­kam oda­sın­da ob­jek­tif­le­re bir­lik­te poz ve­ri­yor­lar.
İkin­ci­sin­de ise yi­ne ay­nı ki­şi­ler, bu kez Su­ri­ye­’de ve Be­şar Esad re­ji­mi­ni de­vir­mek için sa­va­şan El Ka­ide­ci­’ler­le cep­he­de omuz omu­za gö­rü­lü­yor­lar.

O ta­rih­ler­de bu ki­şi­le­rin Lib­ya­lı kü­re­sel ci­hat­çı­lar ol­duk­la­rı öne sü­rül­müş ve Kay­ma­kam Gü­ler ta­ra­fın­dan ma­kam oda­sın­da ağır­lan­ma­la­rı eleş­ti­ril­miş­ti.
* * *
Mes­lek ha­ya­tın­da her atan­dı­ğı il­çe­de Ata­türk kö­şe­le­ri ha­zır­la­dı­ğı bi­li­nen Kay­ma­kam Gü­ler, da­ha son­ra be­ni ara­dı ve üzül­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek şu bil­gi­le­ri ver­di:
“Bu ki­şi­ler ba­na ken­di­le­ri­ni Mı­sır­lı dok­tor­lar ola­rak ta­nıt­tı­lar ve Tür­ki­ye­’de­ki kamp­lar­da ya­şa­yan Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­re sağ­lık hiz­me­ti sun­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ben de eli­miz­de ye­ter­li sa­yı­da dok­tor ve tıb­bi mal­ze­me bu­lun­du­ğu­nu, dı­şa­rı­dan yar­dı­ma ih­ti­yaç duy­ma­dı­ğı­mı­zı be­lirt­tim. Anı fo­toğ­ra­fı çek­ti­rip git­ti­ler. Bir da­ha da hiç­bi­ri­ni gör­me­dim!”
De­mek ki kay­ma­ka­mın ya­nın­dan ay­rıl­dık­tan son­ra ken­di­le­ri­ni o ma­ka­ma ka­dar çı­ka­ran ki­şi­le­rin yar­dım­la­rıy­la yol ge­çen ha­nın­dan fark­sız sı­nı­rı­mı­zı geç­miş­ler ve Su­ri­ye­’de çar­pı­şan El Ka­ide­ci kar­deş­le­riy­le bu­luş­muş­lar!
* * *
Pe­ki ben bu fo­toğ­raf­la­rı şim­di ye­ni­den ni­çin ya­yın­lı­yo­rum?
He­men an­la­ta­yım.
Baş­ba­kan Er­do­ğan ye­rel se­çim­ler için ter­cih et­ti­ği be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı pey­der­pey açık­lı­yor.
Ön­ce­ki gün açık­la­dık­la­rı ara­sın­da en il­ginç isim Van ada­yı Os­man Nu­ri Gü­la­ça­r’­dı.
Söz­cü­’nün yaz­dı­ğı gi­bi bu ki­şi El Kai­de ope­ras­yo­nun­da “te­rör ör­gü­tü li­de­ri­” suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­la­nıp 2 ay ha­pis yat­mış, son­ra da be­ra­at et­miş­ti.
Bu ha­be­ri oku­yun­ca ak­lı­ma Rey­han­lı Kay­ma­ka­mı Yu­suf Gü­le­r’­le fo­toğ­raf çek­ti­ren El Ka­ide­ci­ler gel­di.
İçim­den “A­ca­ba şim­di ne ya­pı­yor­lar­dır?” di­ye ge­çir­dim.
Dar­be­ci­ler ne­de­niy­le Mı­sı­r’­a dön­me­le­ri­nin zor ol­du­ğu­nu dü­şün­düm.
Tür­ki­ye­’de dev­le­tin çi­vi­si çık­tı­ğı için el­den gel­se bu ki­şi­le­rin ön­ce va­tan­daş, son­ra da ba­zı yer­le­şim böl­ge­le­rin­den be­le­di­ye baş­kan ada­yı ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri­ni bi­le ak­lım­dan ge­çir­dim.
O ne­den­le bu fo­toğ­raf­la­ra iyi ba­ka­lım!
Ba­ka­lım ki, ger­çek­leş­me­se bi­le, gö­nül­ler­de­ki El Ka­ide­ci baş­kan aday­la­rı­nı iyi ta­nı­ya­lım!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.