Uğur Dündar: IŞİD’çiler ruh hastası, peki ya onlara arka çıkanlar?

Ugur-Dündar-2Söz­cü­le­ri Ad­na­ni­’ye gö­re IŞİ­D’­in Ha­li­fe­li­ği­ni (!) ilan eden li­de­ri Bağ­da­di, Pey­gam­ber sü­la­le­sin­den ge­li­yor!
Tüm ka­rar­la­rı sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin ha­dis­le­ri­ne da­ya­na­rak al­dı­ğı­nı söy­le­yen Bağ­da­di, Ay­n E­l A­ra­b’­ı (Ko­ba­ni) ve Su­ri­ye­’nin Tür­ki­ye sı­nı­rın­da­ki top­rak­la­rı, mut­la­ka ele ge­çi­ril­me­si ge­re­ken kut­sal he­def­ler ola­rak gö­rü­yor.

* * * **

Ha­dis­ler­den yo­la çı­ka­rak he­def be­lir­le­yen IŞİD için en önem­li ül­ke ise Tür­ki­ye.
Zi­ra bir ha­di­se gö­re kı­ya­me­tin yak­laş­tı­ğı gün­ler­de kut­sal ne­hir Fı­rat ku­ru­ya­cak ve­ya hav­za­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ler so­nu­cun­da, or­ta­ya som al­tın­dan dağ­lar çı­ka­cak!
Bu al­tın­la­rı ele ge­çir­mek is­te­yen­ler ara­sın­da kor­kunç bir sa­vaş baş­la­ya­cak, in­san­lar bir­bi­ri­ni bo­ğaz­la­ya­cak ve çok azı sağ ka­la­cak.
İş­te bu ne­den­le Fı­ra­t’­ın doğ­du­ğu Ana­do­lu top­rak­la­rı ile Su­ri­ye­’ye gir­di­ği ke­sim­de­ki Ayn el Arap, Ce­rab­lus ve Rak­ka şe­hir­le­ri IŞİD için mut­la­ka ele ge­çi­ril­me­si ge­re­ken böl­ge­ler.
Bu he­def doğ­rul­tu­sun­da Rak­ka ve Ce­rab­lus 2013’te iş­gal edil­di.
Rak­ka İs­lam Dev­le­ti­’nin baş­ken­ti ol­du.
Şim­di sı­ra­da Ko­ba­ni var!

* * * *

Bağ­da­di­’ye gö­re; bu he­def­ler ele ge­çi­ri­le­mez­se İs­lam Dev­le­ti­’nin ku­rul­ma­sı ta­mam­la­na­maz, kı­ya­met kop­maz, Meh­di gel­mez, Al­la­h’­ın ve sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin söz­le­ri ka­nıt­la­na­maz.
IŞİD ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ko­şup ay­nı saf­la­ra ka­tı­lan­lar, iş­te bu­nun ger­çek­leş­me­si için mü­ca­de­le edi­yor­lar.
Ha­li­fe Bağ­da­di­’nin ha­dis yo­rum­la­rı doğ­rul­tu­sun­da sa­va­şı­yor­lar.
Bu uğur­da ka­fa ke­si­yor­lar, sa­vaş esi­ri kü­çü­cük kız­lar­la bir­lik­te ol­duk­tan son­ra on­la­rı kö­le pa­za­rın­da sa­tı­yor­lar, şe­hit düş­tük­le­rin­de ise fa­ni dün­ya­da ci­hat ni­ka­hıy­la ev­len­dik­le­ri eş sa­yı­sı­na gö­re bin­ler­ce hu­ri ve ca­ri­ye­nin ken­di­le­ri­ni cen­net­te bek­le­dik­le­ri­ne inan­dı­rı­lı­yor­lar.
Ka­fa kes­me­ye, 17 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı çar­mı­ha ger­me­ye, ka­dın­la­rı taş­la­ya­rak öl­dür­me­ye, kı­sa­ca­sı ken­di­le­ri gi­bi dü­şün­me­yen her­ke­sin tüy­le­ri­ni ür­per­ten tüm vah­şi ey­lem­le­ri­ne tek­bir­le baş­lı­yor­lar.

* * * *

Pe­ki si­yah bay­rak ve si­yah kı­ya­fet­ler ne olu­yor?
Bu­nu da Pey­gam­be­ri­mi­ze bağ­lı­yor­lar.
Bağ­da­di­’ye gö­re Pey­gam­be­ri­miz bu­gün­le­ri gör­müş ve si­yah bay­rak­lı bir top­lu­lu­ğun İs­lam adı­na çok kan­lı sa­vaş­la­ra gi­ri­şe­ce­ği­ni söy­le­miş.
Baş­la­rın­da­ki ki­şi­nin de (Bağ­da­di) Ha­li­fe ola­rak Meh­di­’nin müj­de­si­ni ve­re­ce­ği­ni be­lirt­miş.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım, Or­ta­do­ğu, özel­lik­le Su­ri­ye uz­ma­nı mes­lek­ta­şım Hüs­nü Ma­hal­li­’nin Yurt Ga­ze­te­si­’n­de­ki ya­zı­sın­dan özet­le­ye­rek alın­tı­la­dı­ğım bu çok önem­li de­tay­lar öğ­re­nil­me­den IŞİ­D’­in na­sıl bir ör­güt ol­du­ğu, han­gi inanç ka­lıp­la­rı­na sa­hip bu­lun­du­ğu ve ne­yin pe­şin­de koş­tu­ğu bi­li­ne­mez.
Ken­di­le­ri­ni boş­luk­ta his­se­de­rek dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan ge­lip, IŞİ­D’­çi­ler­le bir­lik­te gö­zü­nü kırp­ma­dan kel­le ko­pa­ran ki­şi­le­rin kan­dı­rıl­ma yön­tem­le­ri an­la­şı­la­maz.
Baş­ta Bağ­da­di ol­mak üze­re ör­gü­tün­de­ki ruh has­ta­la­rı­nın dün­ya­nın ba­şı­na na­sıl be­la ol­duk­la­rı kes­ti­ri­le­mez.

* * * *

Ta­mam on­la­rı, an­la­dık.
On­lar ruh has­ta­la­rı…
Pe­ki her tür­lü des­te­ği sağ­la­yan­la­ra ne di­ye­ce­ğiz?

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.