Uğur Dündar: Kayınpeder enişte, Sülün Osman bile şaşardı bu işe!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım.
SÖZ­CÜ­’nün “Ka­yın­pe­der eniş­te, çok pa­ra var bu iş­te­” man­şe­tiy­le du­yur­du­ğu do­lan­dı­rı­cı­lık id­di­ala­rı­nı araş­tır­dık­ça, dev­le­tin bit­ti­ği ger­çe­ğiy­le kar­şı­la­şı­yo­rum.
Ma­ale­sef AK­P’­nin çağ­dı­şı ve ta­ma­men ran­ta da­ya­lı yö­ne­tim an­la­yı­şı dev­le­tin çi­vi­si­ni çıkarmış!
Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ade­ta mum gi­bi eri­yip tü­ken­miş!
* * *
Şu re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?
Asıl adı Mu­ham­med Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu olan ki­şi, Tür­ki­ye­’de imam ha­tip oku­lunu bi­tir­dik­ten son­ra ka­çak ola­rak Al­man­ya­’ya gi­di­yor. Bu­ra­da bir Al­man ka­dın­la pa­ra kar­şı­lı­ğı ev­le­ne­rek du­ru­mu­nu ya­sal­laş­tı­rı­yor. Bu ara­da Al­man­ya Mil­li Gö­rüş Teş­ki­la­tı için ça­lı­şır­ken, yıl­lar son­ra 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı işin­de birlikte hareket edeceği, teş­ki­la­tın ön­de ge­len isim­le­rin­den Ali Yük­se­l’­le ta­nı­şı­yor.
Ca­mi­ler­de­ki et­ki­le­yi­ci ko­nuş­ma­la­rıy­la Kom­bas­san gi­bi şir­ket­le­rin ba­şı­nı çek­ti­ği “ye­şil ser­ma­ye­” ku­ru­luş­la­rı için yük­lü mik­tar­da pa­ra­lar top­lu­yor. İd­di­aya gö­re o dö­nem­de 1 mil­yon Eu­ro top­la­ya­na 100 bin Eu­ro ko­mis­yon ve­ri­li­yor. Al­man­ya­’da ya­şa­yan bir ak­ra­ba­sı, Ok­tay Fer­şa­t’­ın bu iş­le­rin ya­nı­sı­ra, bir­çok ka­çak Tür­k’­e pa­ra­lı ev­li­lik­ler yap­tır­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Ta­bi­i yi­ne se­va­bı­na (!) ya­ni ko­mis­yo­nu kar­şı­lı­ğın­da!..
Ok­tay Fer­şat lüks araç­la­ra ve gi­yi­me olan düş­kün­lü­ğüy­le ta­nı­nı­yor. Gü­nün bi­rin­de bir ak­ra­ba­sın­dan 15 bin Eu­ro borç pa­ra alı­yor. Bor­cu­nu za­ma­nın­da öde­ye­me­yin­ce, o sı­ra­da kul­lan­dı­ğı S ka­sa Mer­ce­des oto­mo­bi­li ge­ti­rip ve­ri­yor. “Bor­cu­ma kar­şı­lık bu­nu bı­ra­ka­yım. Za­ma­nın­da 55 bin Eu­ro­’ya al­mış­tım. Öde­me­le­ri bit­mek üze­re. Ben ge­ri­si­ni hal­le­de­ri­m” di­yor. Ara­dan al­tı ay geç­me­den res­mi ma­kam­lar ara­ca el ko­yu­yor­lar! Ge­rek­çe ola­rak da hiç­bir öde­me ya­pıl­ma­ma­sı­nı gös­te­ri­yor­lar. Böy­le­ce Ok­tay Fer­şa­t’­a 15 bin Eu­ro ve­ren ak­ra­ba­sı pa­ra­sı­nı ala­ma­dı­ğı gi­bi, üs­te 40 bin Eu­ro öde­mek zo­run­da ka­lı­yor!
* * *
Ok­tay Fer­şa­t’­a pa­ra kap­tı­rıp, son­ra­dan avu­cu­nu ya­la­mak zo­run­da ka­lan­lar bu ak­ra­ba­sıy­la sı­nı­ır­lı de­ğil.
Par­mak ısır­ta­cak iş­ler asıl bun­dan son­ra baş­lı­yor.
Ör­ne­ğin ya­kın bir ak­ra­ba­sı­nın SÖZ­CÜ Al­man­ya Tem­sil­ci­si Ali Gü­le­n’­in tey­bi­ne an­lat­tı­ğı­na gö­re, Ok­tay Fer­şat bir in­şa­at şir­ke­ti ku­ru­yor. İd­di­aya gö­re gel­miş geç­miş en bü­yük do­lan­dı­cı olan Sü­lün Os­ma­n’­a rah­met okut­tu­ra­cak iş­le­re de iş­te bu dö­nem­de hız ve­ri­yor. Ki­şi­le­ri, şir­ket­le­ri, ban­ka­la­rı do­lan­dı­rıp, Al­man ma­li­ye­si­ne yük­lü mi­tar­da ver­gi bor­cu tak­tık­tan son­ra Tür­ki­ye­’ye ka­ça­rak izi­ni kay­bet­ti­ri­yor.
Al­man­ya­’da­ki bir ya­kı­nı o gün­le­ri an­la­tır­ken “Köln ci­va­rın­da do­lan­dır­ma­dık ki­şi bı­rak­ma­dı. Ne­re­dey­se uçan ku­şa bi­le bor­cu var­dı. Ocak­la­rı sö­nen ba­zı ala­cak­lı­lar ya­ka­la­ya­bil­se­ler çok fe­na ya­pa­cak­la­rı­nı, ar­tık her şe­yi gö­ze al­dık­la­rı­nı söy­lü­yor­lar­dı!” di­yor.
* * *
Ba­şın­dan ge­çen ev­li­lik­le­ri, bir ka­dı­na yüz­bin­ler­ce eu­ro­luk ka­zık at­tı­ğı id­di­ası­nı, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı ve AKP Mill­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın kız­kar­de­şiy­le izd­va­cı­nı, özel ha­yat­la­ra duy­du­ğum say­gı ge­re­ği bu­ra­da an­lat­mı­yo­rum.
An­cak şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim:
Al­man­ya­’da ya­şa­yan mağ­dur­lar bu ev­li­li­ği du­yar duy­maz Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ı uya­ran me­saj­lar gön­der­miş­ler, an­cak hiç­bir ce­vap ala­ma­mış­lar!
Ya­ni Ak­do­ğan çok ön­ce­den uya­rıl­mış. “Kar­de­şi­niz bir işa­da­mıy­la de­ğilAl­man­ya­’ya gi­riş ya­sa­ğı olan bir do­lan­dı­rı­cı­lık sa­nı­ğıy­la ev­len­di­” de­nil­miş.
Bu ara­da Ok­tay Fer­şat ve Ali Yük­sel, 112 Acil Ser­vis işi­ne so­yu­na­rak 150 ci­va­rın­da mü­te­ah­hit­ten mil­yon­lar­ca li­ra top­la­mış­lar. Bun­la­rı ya­par­ken hem Yal­çın Ak­do­ğan, hem de Yük­se­l’­in da­ma­dı Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ad­la­rı­nı bol bol kul­lan­mış­lar. Va­li­le­rin, il sağ­lık mü­dür­le­ri­nin ve üst dü­zey bü­rok­rat­la­rın ka­tı­lı­mıy­la gös­ter­me­lik açı­lış­lar yap­mış­lar. Da­ha son­ra da mü­te­ah­hit­le­re ta­ah­hüt et­tik­le­ri pa­ra­la­rı öde­me­yip bü­yük mağ­du­ri­yet­ler ya­rat­mış­lar.
Yalçn Ak­do­ğan ise şim­di kalk­mış “Ok­tay Fer­şa­t’­ın adı­mı ti­ca­ri iş­le­rin­de kul­lan­dı­ğı­nı du­yar duy­maz sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­dum. Ekim ayın­da baş­vur­du­m” di­yor. Su­at Kı­lıç da suç du­yu­ru­su için ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor!
Akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren olay, kos­ko­ca dev­le­tin kim­ler ta­ra­fın­dan na­sıl çü­rü­tül­dü­ğü­nü göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Bek­le­yin da­ha ne­ler çı­ka­cak, dev­let­te­ki bu çü­rü­me­ye, AK­P’­ye oy ve­ren­ler bi­le şa­şı­ra­cak…
HOŞ GELDİN SONER YALÇIN…
SÖZCÜ’deki dünkü yazısını okudunuz. Yazılı basına bir döndü, ama pir döndü.
Daha ilk yazısıyla Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıyla, içimizdeki Ali Kemal’lerin uykularını kaçırmış, hatta bazılarını korkudan sarılık bile yapmıştır!
Daha neler neler yazacak…
“Samizdat” gibi son yılların alkışlanan başyapıtlarından birine imza atan Soner Yalçın’ın bilgiye, belgeye ve araştırmaya dayalı yazıları, ilkeli gazetecilik anlayışı ve entelektüel birikimiyle SÖZCÜ’deki kalite sıçramasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum…
Gerek haksız yere girdiği cezaevinde ve gerekse serbest kaldıktan sonra, halkın gerçekleri öğrenme hakkının dışındaki hiçbir gücün önünde eğilmeyen bu dik duruşlu, yürekli ve değerli meslektaşıma hoş geldin diyor, başarılar diliyorum.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.