Uğur Dündar: Özgürlüğü simgeleyen 1 Mayıs…

Özgürlüğü simgeleyen 1 Mayıs, özgür olmayan ülkede kutlanıyor!..
Ugur-Dündar-2Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu­gün si­ze bir AKP mil­let­ve­ki­li­nin 3 Ma­yıs Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü Gü­nü ne­de­niy­le
Mec­li­s’­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­dan bö­lüm­ler su­nu­yo­rum.
Oku­duk­ça şa­şı­ra­ca­ğı­nı­zı ve “Bun­la­rı bir AKP mil­let­ve­ki­li na­sıl söy­le­r” di­ye­ce­ği­ni­zi bi­li­yo­rum.
O ne­den­le lüt­fen so­nu­na ka­dar oku­ma­nı­zı ri­ca edi­yo­rum.
* * *
İş­te o ta­ri­hi ko­nuş­ma:
“…Bir­leş­miş Mil­let­ler, 20 Ara­lık 1993 ta­ri­hin­de, her yıl 3 Ma­yı­s’­ın “Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü Gü­nü­” ola­rak kut­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Bu sa­de­ce ga­ze­te­ci­le­re öz­gü bir öz­gür­lük ve hak de­ğil­dir. Tüm bi­rey­le­re ve ka­mu­ya ait olan bir hak­tır, ko­lek­tif bir hak­tır. Bu hak, oku­yu­cu­nun, iz­le­yi­ci­nin ya da din­le­yi­ci­nin bi­rey­sel hak­kı de­ğil­dir. De­mok­ra­tik top­lum­la­rın ve de­mok­ra­tik­leş­me­nin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır.
Ba­sın öz­gür­lü­ğü­nün, hal­kın ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı, yö­ne­ti­min şef­faf­lı­ğı ve de­net­le­ne­bi­lir­li­ği­nin te­mel araç­la­rın­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz.
Si­ya­set­çi­le­rin ge­rek ga­ze­te­ci­ler ve ge­rek­se yurt­taş­la­rın ço­ğun­lu­ğu ta­ra­fın­dan dik­kat­le iz­len­me­si ve de­net­len­me­si söz ko­nu­su­dur.
Bu ne­den­le, si­ya­set­çi­le­rin da­ha bü­yük bir hoş­gö­rü için­de ol­ma­la­rı ge­re­kir.
Bir hu­kuk dev­le­tin­de ba­sı­nın oy­na­dı­ğı ro­lü unut­ma­ma­lı­yız. Ba­sın öz­gür­lü­ğü, yurt­taş­la­ra ken­di­le­ri­ni yö­ne­ten­le­rin ta­vır ve dü­şün­ce­le­ri­ni öğ­ren­me­nin en iyi yol­la­rın­dan bi­ri­ni oluş­tu­rur. Özel­lik­le si­ya­set­çi­le­re ka­mu­oyu­nun en­di­şe­le­ri­ni an­lat­mak ve yo­rum­la­mak fır­sa­tı­nı da ve­rir. De­mok­ra­tik top­lum kav­ra­mı­nın özün­de ya­tan öz­gür tar­tış­ma yön­te­mi­ne her­ke­sin ka­tıl­ma ola­na­ğı­nı sağ­lar. Fark­lı gö­rüş ve fi­kir­le­rin yan­sı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la, ba­ğım­sız ve özerk ile­ti­şim araç­la­rı­nın çe­şit­li şe­kil­ler­de­ki mev­cu­di­yet­le­ri­nin de­mok­ra­tik top­lum­lar için öne­mi­ni bi­li­yo­ruz.
De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri,
Ba­sı­nın, “Ben ne­yi yaz­sam hap­se gi­re­ri­m” dö­ne­min­den ve “Ben ne­yi ya­zar­sam ha­ka­ret da­va­la­rı­na, taz­mi­nat da­va­la­rı­na mu­ha­tap olu­ru­m” dö­ne­min­den kur­tul­ma­sı ge­re­kir.
Si­ya­set­çi­le­rin bir­bir­le­ri­ne ve ba­sı­na kar­şı aç­tık­la­rı taz­mi­nat da­va­la­rı, on­la­rın öz­gür­lük­le­ri­ni de sı­nır­lan­dır­mak­ta­dır. Bu gün ve­si­le­siy­le, bü­tün si­ya­set­çi­le­rin ba­sın­la, bu öz­gür­lük­ler­le ba­rış­ma­la­rı­nı, ba­sın aley­hi­ne aç­tık­la­rı da­va­lar­dan, bir­bir­le­ri aley­hi­ne, dü­şün­ce­le­ri­ni sert, et­ki­li bi­çim­de aç­tık­la­rı da­va­lar­dan vaz­geç­me­le­ri­ni di­li­yo­rum.
Ba­rı­şın gü­nü ol­sun di­yo­rum.
He­pi­ni­ze sev­gi ve say­gı­lar su­nu­yo­rum…”
* * *
3 Ma­yıs 2005’te­ki bu “ba­rı­şa çağ­rı­” ko­nuş­ma­sı, CHP ve Ana­va­tan Par­ti­si sı­ra­la­rın­da otu­ran mil­let­ve­kil­le­rin­den al­kış alı­yor.
An­cak AK­P’­li­ler ko­nuş­ma­yı ya­pan ken­di par­ti­le­ri­nin Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Er­tuğ­rul Yal­çın­ba­yı­r’­ı al­kış­la­mı­yor. Bel­ki iç­le­rin­den kı­zan­lar bi­le olu­yor!
Si­ya­set dün­ya­sın­da her za­man doğ­ru­la­rı söy­le­yen dü­rüst ki­şi­li­ği ve il­ke­li dav­ra­nış­la­rıy­la hak­lı bir say­gın­lı­ğa sa­hip olan Yal­çın­ba­yır da bir sü­re son­ra, ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı AK­P’­den ay­rı­lıp, ak­tif si­ya­se­ti bı­ra­kı­yor.
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Er­tuğ­rul Yal­çın­ba­yır 2005’te ba­sın öz­gür­lü­ğü ve ba­sın­la ba­rış­ma çağ­rı­sı ya­pı­yor.
Ama ik­ti­dar­da­ki AKP bu­na ku­lak­la­rı­nı tı­ka­dı­ğı gi­bi, ara­dan ge­çen 10 yıl­da dü­şün­ce ve ba­sın öz­gür­lü­ğü ade­ta cen­de­re içi­ne alı­nı­yor, bas­kı­lar da­ya­nıl­maz bo­yut­la­ra var­dı­rı­lı­yor. Ga­ze­te­ci­ler sor­gu­suz su­al­siz zin­dan­la­ra atı­lı­yor.
Bu sü­reç­te Tür­ki­ye, dün­ya­nın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor.
Ön­ce­ki gün Free­dom Ho­use’un ya­yım­la­dı­ğı lis­te­de Tür­ki­ye, “Ba­sı­nı Kıs­men Öz­gü­r” ül­ke ol­mak­tan çı­ka­rı­la­rak “Ba­sı­nı Öz­gür Ol­ma­yan Ül­ke­le­r” ara­sı­na da­hil edi­li­yor.
Böy­le­ce Cum­hu­ri­ye­t’­in ilk 10 yı­lın­da ya­ra­tı­lan mu­ci­ze­yi kü­çüm­se­yen zih­ni­yet, Tür­ki­ye­’yi bu 10 yıl­da, “öz­gür ol­ma­yan ül­ke­” yap­ma­yı ba­şar­mış bu­lu­nu­yor!
Emek­çi­le­rin hak ve öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­nin sim­ge­si olan 1 Ma­yıs, iş­te böy­le bir ül­ke­de kut­la­nı­yor!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.