Uğur Dündar: Sağlık Bakanı’na soruyorum: O izin belgesini enişteye nasıl verdiniz?…

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım…
Dün söz ver­di­ğim gi­bi, 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lıy­la il­gi­li bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­ya de­vam edi­yo­rum.
Ön­ce “e­niş­te­”nin Kon­ya­’da bir mü­te­ah­hit ta­ra­fın­dan aley­hin­de açı­lan do­lan­dı­rı­cı­lık da­va­sıy­la il­gi­li ola­rak, 18 Ka­sım 2013 ta­ri­hin­de İs­tan­bul Ana­do­lu 35. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de ta­li­mat­la alı­nan ifa­de­si­ne bir göz ata­lım:
İfa­de­de çok il­ginç açık­la­ma­lar yer alı­yor. Ör­ne­ğin adı so­rul­du­ğun­da Ok­tay Fer­şat ye­ri­ne “Mu­ham­med Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu­” ce­va­bı­nı ve­ri­yor. Böy­le­ce Ok­tay Fer­şat is­mi­nin ger­çek ol­ma­dı­ğı, mah­ke­me­de­ki ifa­de­siy­le or­ta­ya çı­kı­yor!
“E­niş­te­” du­ruş­ma­nın da­ha son­ra­ki bö­lüm­le­rin­de yurt ge­ne­lin­de 4 bin adet ola­rak plan­la­dık­la­rı 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı pro­je­si­ni, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın ko­or­di­nas­yo­nuy­la yü­rü­tüp, hi­be et­tik­le­ri­ni söy­lü­yor.
Söz­le­ri­ne de­lil ola­rak da 23. 12. 2011 ta­rih­li baş­vu­ru­la­rı­na ba­kan­lık­ça ve­ri­len “o­lu­r” ya­zı­sı­nı gös­te­ri­yor.
Bu ifa­de­nin gön­de­ril­di­ği Kon­ya­’da­ki 4. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si ise su­çun “ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lı­k” kap­sa­mı­na gir­di­ği­ne ka­rar ve­ri­yor ve dos­ya­yı Kon­ya 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne ha­va­le edi­yor.
Mahkeme de ilk du­ruş­ma­nın 27 Şu­ba­t’­ta ya­pıl­ma­sı­nı kararlaştırıyor.
* * *
Önüm­de du­ran di­ğer bel­ge ise, eniş­te Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu’nun ifa­de ve­rir­ken sö­zü­nü et­ti­ği Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan al­dık­la­rı “o­lu­r”…
Vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan ay­nen ya­yın­lı­yo­rum:
“FER­ŞAT GRO­UP Mi­mar­lık Mü­hen­dis­lik ve İn­şa­at San.Tic.Ltd. Şti.
Acı­ba­dem Ma­h. Acı­ba­dem Cad. No: 199/2
Üs­kü­dar / İS­TAN­BUL
23 Ara­lık 2011 ta­ri­hin­de Ba­kan­lı­ğı­mı­za ver­miş ol­du­ğu­nuz di­lek­çe­de İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren 112 acil sağ­lık hiz­met­le­ri için ar­sa­la­rı­nın Ba­kan­lı­ğı­mız­ca te­min edil­me­si ha­lin­de spon­sor­lar ara­cı­lı­ğıy­la is­tas­yon bi­na­la­rı­nın yap­tı­rı­la­bil­me­si için pro­to­kol dü­zen­len­me­si ta­lep edil­mek­te­dir.
Ko­nu ile il­gi­li ola­rak İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri­ne baş­vu­ru ya­pı­la­rak uy­gun ar­sa bu­lun­ma­sı ha­lin­de ba­ğış ve isim ver­me ile il­gi­li mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de pro­to­kol ya­pı­la­rak is­tas­yon hiz­met bi­na­la­rı­nın yap­tı­rı­la­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
Bil­gi­le­ri­ni­zi ri­ca ede­rim.
Prof. Dr. Ali COŞ­KUN Ba­kan a.
Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı­”
* * *
Bu izin de­ğil­se ne­dir?
Zi­ra bel­ge­de “ha­yır, ya­pa­maz­sı­nız!” den­mi­yor. Tam ter­si­ne İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­riy­le mev­zu­ata uy­gun pro­to­kol­ler dü­zen­len­di­ği tak­dir­de işin ola­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Böy­le­ce 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lı­nın ka­pı­sı Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan açıl­mış olu­yor.
“E­niş­te­” ve Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü “ka­yın­pe­de­r” Ali Yük­sel de bel­ge­yi cep­le­ri­ne in­dir­dik­le­ri gi­bi, yurt ça­pın­da 4 bin adet­lik 112 Aci­l’­i pa­zar­la­ma­ya baş­lı­yor.
İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la mü­te­ah­hit­le­re ar­sa­lar tah­sis edi­li­yor ve gör­kem­li açı­lış­lar ya­pı­lı­yor.
An­cak mü­te­ah­hit­ler­den “pa­ra­mız öden­mi­yo­r” şek­lin­de şi­ka­yet­ler gel­me­ye baş­la­yın­ca ba­kan­lık ay­lar son­ra Müs­te­şar Ni­hat To­sun im­za­sı­nı ta­şı­yan bir ya­zıy­la teş­ki­la­tı uyar­ma ih­ti­ya­cı­nı du­yu­yor. Fer­şat Gro­up’­la ba­kan­lık ara­sın­da bir pro­to­kol im­za­lan­ma­dı­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­nu­lu­yor.
Ama bu ara­da atı alan Üs­kü­da­r’­ı geç­miş, mü­te­ah­hit­ler te­mi­nat­la­rı “e­niş­te­” ye kap­tır­mış olu­yor.
Ay­rı­ca Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı­nın bu uya­rı­sı­na rağ­men İl Sağ­lık Mü­dür­lük­le­ri mü­te­ah­hit­le­re yer tes­li­mi­ne ve ba­zı 112 is­tas­yon­la­rı­nı va­li­le­rin, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ve gör­kem­li tö­ren­ler­le aç­ma­ya de­vam edi­yor!
Hat­ta bun­lar­dan bi­ri Va­n’­da­ki top­lu açı­lış­lar­da biz­zat Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor.
Hiz­me­te gi­ren is­tas­yon­lar­da ise ha­len Ar­na­vut­luk Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­”n­dan (!) ge­len gö­nül­lü­ler de­ğil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın per­so­ne­li gö­rev ya­pı­yor!
* * *
SÖZ­CÜ­’nün ön­ce­ki gün okur­la­rıy­la pay­laş­tı­ğı yı­lın ha­ber bom­ba­sı­na Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın açık­la­ma­sı­nı dünkü ga­ze­te­miz­de oku­du­nuz.
Si­zi bil­mem ama ben hiç şa­şır­ma­dım! Zi­ra ba­kan­lı­ğın “Bi­zi uyar­dı­ğı­nız için te­şek­kür ede­riz. Ge­ti­rin ba­ka­lım şu rüş­vet id­di­ası­nın bu­lun­du­ğu gö­rün­tü­lü ve ses­li kay­dı da mü­fet­tiş­le­ri­miz bir in­ce­le­si­n” de­me­si­ni bek­le­mi­yor­dum.
Tam da bek­le­di­ğim gi­bi bir açık­la­ma yap­tı­lar ve “Bu kö­tü ni­yet­li ki­şi­ler­le ba­kan­lı­ğı­mı­zın hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­mış­tır. Söy­le­dik­le­ri ta­ma­men ya­lan ve if­ti­ra­dan iba­ret­tir!” de­di­ler.
O hal­de ben de so­ru­yo­rum:
Ma­dem ba­kan­lı­ğı­nı­zın bun­lar­la hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­dı, o hal­de si­zin ifa­de­niz­le “bu kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­r” Prof.Dr. Ali Coş­ku­n’­un im­za­la­dı­ğı ve skan­da­lın ka­pı­sı­nı açan “o­lu­r” bel­ge­si­ni na­sıl al­dı­lar?
“Kö­tü ni­yet­li ki­şi­le­r” kli­şe­siy­le ge­çiş­tir­mek ye­ri­ne bu so­ru­ya ce­vap ve­rin de an­la­ya­lım!
* * *
NOT: “Ka­yın­pe­der-eniş­te çok pa­ra var bu iş­te­” ha­ber­le­ri kar­şı­sın­da ser­gi­le­nen du­yar­sız­lık­lar, ba­na hep AK­P’­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den Meh­met Ali Şa­hi­n’­in Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ol­du­ğu dö­nem­de adı­nı kul­la­na­rak çı­kar sağ­la­ma­ya ça­lı­şan ye­ğe­ni Se­za­i Şa­hi­n’­i ih­bar ede­rek ya­ka­lat­tı­ğı ola­yı ha­tır­la­tı­yor.
Meh­met Ali Şa­hin yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Be­nim bir ya­kı­nım, is­mi­mi kul­la­na­rak, ‘Sa­na kre­di ala­cağı­m’ di­ye bi­ri­le­rin­den pa­ra al­mış. Bu be­nim ba­kan­lı­ğı­ma in­ti­kal et­ti, tes­pit et­tim. Ba­ba­mın oğ­lu ol­sun fark et­mez, yan­lış ya­pa­nın üze­ri­ne gi­de­ri­m” de­miş­ti.
Böy­le­ce ör­nek ve al­kış­la­na­cak bir dav­ra­nış ser­gi­le­miş­ti.
Bir de bu­gün­kü­le­re ba­kın… AKP Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Er­doğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğan, eniş­te­si­nin do­lan­dı­rı­cı­lık gi­ri­şim­le­ri­ni ha­ber al­dık­tan ay­lar son­ra (8 Ekim 2013) suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor ve ad­re­si­ni bil­me­di­ği­ni söy­lü­yor!
Genç­lik Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç ise Ok­tay Fer­şat sah­te isim­li, do­lan­dı­rı­cı­lık­tan yar­gı­la­nan ki­şi­nin Ge­nel Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü üst­le­ne­rek sık sık adı­nı kul­la­nan ka­yın­pe­de­ri ye­ri­ne, bi­zi mah­ke­me­ye ve­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.
Ne di­ye­lim?
Tür­ki­ye… Ne­re­den ne­re­ye?..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.