Uğur Dündar: Savcı Zekeriya Öz sakın Ergenekoncu olmasın!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Dün öy­le­si­ne ge­liş­me­ler ya­şan­dı ki, “gül­sek mi, ağ­la­sak mı­” de­mek bi­le, olup bi­te­ni an­lat­mak için ye­ter­siz kal­dı.
Ör­ne­ğin, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu baş­la­dık­tan son­ra “e­ti­k” ge­re­ği is­ti­fa et­me­si ge­re­ken ba­kan­lar­dan Za­fer Çağ­la­yan sa­bah sa­at­le­rin­de “Bu so­ruş­tur­ma­dan bir şey çık­maz!” di­yor­du.
Ba­ka­nın “Bir şey çık­ma­z” de­di­ği sı­ra­da, gö­zal­tın­da­ki Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü­’nün evin­den ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­na dol­du­rul­muş mil­yon­lar­ca do­lar çı­kı­yor­, bazı şüphelilerin konutlarında her yerden para fışkırıyordu.
Aya­ğa dü­şen do­lar­lar­la bir­lik­te, yol­suz­luk alış­kan­lı­ğı­nın ba­ba­dan oğu­la ge­çe­rek çağ at­la­dı­ğı (!) an­la­şı­lı­yor­du.
Bu ra­hat­lı­ğın ar­dın­da; med­ya­nın ku­şa­tıl­ma­sı, An­ka­ra­’nın is­te­me­di­ği hiç­bir ha­be­rin ana akım med­ya­da yer al­ma­ma­sı, yar­gı­nın si­ya­sal­laş­ma­sı, po­li­sin des­tan (!) yaz­ma­sı, kı­sa­ca­sı “bi­ze kim­se do­ku­na­ma­z” an­la­yı­şı ya­tı­yor­du.
Sa­de­ce Söz­cü gi­bi bir­kaç ba­ğım­sız ya­yın or­ga­nın­da “rüş­ve­tin ar­tık do­ğal ha­le gel­di­ği­” ya­zı­lı­yor­du.
Ama dört dört­lük bel­ge­li yol­suz­luk ve rüş­vet ha­ber­le­ri­miz bi­le, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan he­men ya­lan­la­nı­yor, yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan­lar ye­ri­ne, ha­ber pe­şin­de ko­şan­lar suç­la­nı­yor­du.
* * *
Ama hiç bek­len­me­dik bir an­da son yıl­la­rın en bü­yük, en yı­kı­cı yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı.
Ope­ras­yo­nun bo­şalt­tı­ğı ba­ğır­sak­lar­dan et­ra­fa pis­lik­ler sa­çıl­dı.
Yol­suz­luk buz­da­ğı­nın ucu­nun gö­rün­me­si­nin bi­le, AKP ik­ti­da­rı­nı gö­tü­re­ce­ği an­la­şıl­dı.
Bu ne­den­le so­ruş­tur­ma­nın se­la­met­le yü­rü­me­si­ni sağ­la­mak ye­ri­ne “de­ve­ku­şu­” yön­te­mi­ne ya­na­şıl­dı!
Po­lis mü­dür­le­ri gö­rev­le­rin­den alın­dı, ba­zı sav­cı­lar dos­ya­dan uzak­laş­tı­rıl­dı.
Ge­liş­me­ler, is­ti­fa et­me­di­ği gi­bi, ken­di­si­ni yar­gı ye­ri­ne ko­ya­rak “Bu so­ruş­tur­ma­dan bir şey çık­ma­z” di­yen Ba­kan Çağ­la­ya­n’­ın ön­gö­rü­sün­de­ki (!) hak­lı­lı­ğı or­ta­ya çı­kar­dı!..
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın ki AKP, di­ğer­le­ri­ne ben­zer şe­kil­de bu de­va­sa yol­suz­luk skan­da­lı­nı da ört­bas et­me­ye ça­lı­şa­cak.
Bel­ki si­ze abar­tı­lı ge­le­bi­lir ama ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı “ka­os or­ta­mı ya­ra­ta­rak hü­kü­me­ti ça­lı­şa­maz ha­le ge­tir­mek­le, ya­ni dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lun­mak­la­” suç­la­yan­lar bi­le çı­ka­cak!
O ne­den­le ken­di­ni­zi şim­di­den şa­şır­ma­ma­ya ha­zır­la­yın!
Hat­ta za­ma­nın­da onu ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­ma­yan­lar Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­ü “er­ge­ne­kon­cu­” ola­rak yaf­ta­lar­lar­sa sa­kın hay­re­te ka­pıl­ma­yın!
* * *
De­di­ğim gi­bi AKP, skan­da­lın üs­tü­nü ör­te­bil­mek için ya­yın ya­sa­ğı ge­tir­mek da­hil, her tür­lü ön­le­me baş­vu­ra­cak.
Ama bun­la­rın hiç­bi­ri işe ya­ra­ma­ya­cak.
Ne de­miş­tik?
Yol­suz­lu­ğun ku­rum­sal­laş­tı­ğı gü­ze­lim ül­ke­miz­de bek­le­yin, da­ha ne­ler çı­ka­cak!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.