Uğur Dündar: Sen neymişsin be enişte?..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Önüm­de AKP Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a elek­tro­nik ileti, faks ve pos­ta yo­luy­la gön­de­ri­len iki mek­tup du­ru­yor. Al­man­ya­’da ya­şa­yan P.G. isim­li iş ka­dı­nı Ak­do­ğa­n’­a yaz­dı­ğı mek­tup­lar­da eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t’­ın (Mu­ham­met Za­hit Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu) ken­di­si­ni “se­ni gü­zel bir ev sa­hi­bi ya­pa­ca­ğı­m” di­ye­rek do­lan­dır­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor ve hak­kın­da çok önem­li bil­gi­ler ve­ri­yor.
Oktay Ferşat’ın ken­di­si­ne ve iki ço­cu­ğu­na bü­yük acı­lar ya­şat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, yar­dım­cı ol­ma­sı ri­ca­sın­da bu­lu­nu­yor.
Mağ­du­re özet­le şu id­di­ala­rı di­le ge­ti­ri­yor.
“Ok­tay Fer­şat, in­şa­at fir­ma­sı sa­hi­biy­ken ben­den çe­şit­li ya­lan­lar­la al­dı­ğı yük­lü mik­tar­da Eu­ro­’ nun ya­nı sı­ra, hem ken­di­si ve hem de eşi­nin üze­ri­ne çek­ti­ği ban­ka kre­di­le­ri­ni öde­me­miş, ay­rı­ca bir­çok ki­şi­ye borç ta­kıp Al­man­ya­’yı terk et­miş­tir. İf­las et­tik­ten son­ra kaç­tı­ğı Tür­ki­ye­’de de iş du­ru­mu­nu ve ha­nı­mı­nın ra­hat­sız­lı­ğı­nı ba­ha­ne ede­rek de­fa­lar­ca pa­ra al­mış, ver­me­di­ğim tak­dir­de ye­ni bir iş ku­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek 4 yıl bo­yun­ca top­lam 350 bin Eu­ro­’ mu ce­bi­ne in­dir­miş, pa­ra­mın bit­ti­ği­ni an­la­yın­ca da ili­şi­ği­ni kes­miş­tir.”
Ara­dan ge­çen sü­re için­de bü­yük ça­ba­lar­la ver­di­ği pa­ra­nın an­cak 200 bin Eu­ro­’su­nu kur­ta­ra­bil­di­ği­ni an­la­tan P.G. sa­tır­la­rı­na şöy­le de­vam edi­yor.
“…Pa­ra­mı kur­tar­ma­ya ça­lı­şır­ken çe­şit­li ha­ka­ret­le­re ve teh­dit­le­re ma­ruz kal­dım. Hat­ta onun adı­na te­le­fon et­ti­ği­ni söy­le­yen ki­şi­ler, hak­kı­mı ara­mak­tan vaz­geç­me­di­ğim tak­dir­de 9 ya­şın­da­ki kü­çük kı­zı­mı öl­dü­re­cek­le­ri­ni bi­le söy­le­di­ler.
Ama­cım ba­şı­mı­za da­ha kö­tü bir şey gel­me­den, si­zi ön­ce­den ha­ber­dar et­mek­tir.
Sa­yın İn­san Hak­la­rı İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü mil­let­ve­ki­lim,
Ço­cuk­la­rı­mın hak­kı­nı süt pa­ra­sı­na, dü­ğün ta­kı­la­rı­na ka­dar boz­du­rup, bü­yük al­tın­la­rı­mı te­fe­ci­le­re bı­ra­ka­rak sağ­la­dı­ğım kre­di­yi in­san­lık ya­pa­rak bu ada­ma ver­dim. Böy­le­ce ken­di ifa­de­siy­le ha­nı­mı­nı ame­li­yat et­tir­me­si­ni, ba­ba­sı­nın has­ta­ne mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ma­sı­nı sağ­la­dım. Ku­ra­ca­ğı iş için ser­ma­ye ya­rat­tım. Bun­la­rın kar­şı­lı­ğın­da kar­şı­la­şa­ca­ğım mu­ame­le bu mu ol­ma­lıy­dı?
…Çev­rem­den top­la­dı­ğım pa­ra­la­rı ia­de et­me­me­si ne­de­niy­le Ka­na­da’da ya­şa­yan ku­ze­nim, eşiy­le ay­rıl­ma nok­ta­sı­na gel­di. Ai­lem ve çev­rem­le tüm bağ­la­rım kop­tu­ğu gi­bi, sağ­lı­ğı­m bo­zul­du, ha­ya­tım alt üst ol­du.
…Bu ki­şi da­ha dü­ne ka­dar as­ker ka­ça­ğıy­dı ve bu ne­den­le asıl adı olan Mu­ham­met Za­hit Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu adı­nı kul­lan­ma­yıp, Ok­tay is­miy­le do­la­şı­yor­du. Dö­viz­le be­del­li as­ker­lik im­ka­nı doğ­duk­tan son­ra as­ker ka­ça­ğı ol­mak­tan kur­tul­du!
…112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı ya­pı­mın­da, web say­fa­la­rın­da Dr. Ing. Ok­tay Fer­şat olarak boy gös­te­ren bu şah­sın as­lın­da bir il­ko­kul dip­lo­ma­sı­nın bi­le bu­lun­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz?
(İs­ter­se­niz) araş­tı­rın, el­de ede­bi­le­ce­ği­niz tek şey sah­te bel­ge­ler ola­cak.
…Ba­na her tür­lü re­zil­li­ği ya­şa­tan bu ki­şi­yi ada­le­ti­ni­ze gü­ve­ne­rek ve bel­ge­ler­le is­pat­lı ola­rak ön­ce si­ze şi­ka­yet edi­yo­rum.
Emi­nim siz, er­kek kar­de­şi­niz ve kız kar­de­şi­niz (Ok­tay Fer­şa­t’­ın son eşi) G. Ha­nım, bu­nun na­sıl bir in­san ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­su­nuz­dur. (Kar­deş­le­ri­ni­zin) ba­na kar­şı şid­det­le cep­he al­ma­la­rı­nı da bu­na bağ­lı­yo­rum.
…Be­ni ço­cuk­la­rım­la bir­lik­te teh­dit eden bu ki­şi­den, Al­man­ya­’ da yıl­lar­ca emek ve­re­rek sağ­la­dı­ğım ço­cuk­la­rı­mın hak­kı­nı is­ti­yo­rum. Bu yol­da ne ge­re­kir­se ya­pa­ca­ğım.
Ama sa­yın mil­let­ve­ki­lim, her şey­den ön­ce siz İn­san Hak­la­rı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu söz­cü­me da­nış­ma­nın en uy­gun yol ol­du­ğu­na ina­na­rak si­ze ya­zı­yo­rum.
İl­gi­niz ha­lin­de bel­ge­le­ri arz ede­ce­ğim.
Zi­ra o, Çam­lı­ca­’da her ge­ce nar­gi­le­si­ni içer­ken, ben ar­tık bu­ra­da sağ­lık sa­va­şı ver­mek is­te­mi­yo­rum…”
* * *
Pe­ki, özet­le­ye­rek ve ba­zı cüm­le dü­şük­lük­le­ri­ni dü­zel­te­rek ak­tar­dı­ğım mek­tup­la­ra AKP Mil­let­ve­ki­li ve İn­san Hak­la­rı­nı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Yal­çın Ak­do­ğan ne ce­vap ver­miş?
Hiç!
Ce­vap bi­le ver­me­miş!
Bu­nun üze­ri­ne mağ­du­re P.G., Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a yi­ne özet­le­di­ğim şu elek­tro­nik me­sa­jı gön­der­miş:
“Bu­lun­du­ğu­nuz ko­num iti­ba­riy­le si­ze yaz­dı­ğım şi­ka­ye­ti­me ce­vap ala­ma­mak­tan üzül­dü­ğü­mü ve bir o ka­dar da şa­şır­dı­ğı­mı bil­me­ni­zi is­te­rim.
…Hak­lı ol­du­ğum da­va­mı da­ha ile­ri mer­ci­le­re ta­şı­ya­ca­ğı­mı ve so­nu ne olur­sa ol­sun pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğım hu­su­su­nu bil­gi­le­ri­ni­ze arz ede­rim. 18.11.2012 sa­at 11.00”
Yalçın Akdoğan ise 112 Acil Servis rezaleti ayyuka çıkıp, mağdur müteahhitler Meclis’e gelince, eniştesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş.
Not: Sev­gi­li okur­la­rım,
Bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya ni­ye­tim yok.
Ya­rın si­ze çok çar­pı­cı baş­ka bel­ge­ler su­na­ca­ğım.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.