Uğur Dündar: Şerefsiz yavşaklar!

Ugur-Dündar-2Vey­sel Ka­ra­ni De­mir adı­nı unut­tu­ğu­nu­zu san­mı­yo­rum. Çün­kü bu ki­şi Baş­kent Do­ğal­gaz Ge­nel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ya­par­ken, 2009 yı­lın­da kor­kunç bir do­ğal­gaz fa­ci­ası ya­şan­mış ve yıl­ba­şı ge­ce­si­ni ar­ka­daş­la­rı­nın evin­de kut­la­yan 7 üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si genç ze­hir­le­ne­rek ha­yat­la­rı­nı kay­bet­miş­ti.
Tür­ki­ye­’yi göz­yaş­la­rı­na bo­ğan fe­ci ola­yın ar­dın­dan “Genç­ler ya­rı çıp­lak­tı­” de­di­ği öne sü­rü­len De­mi­r’­in bu acı­ma­sız açık­la­ma­sı, ka­mu­oyu­nu ga­le­ya­na ge­tir­miş­ti.
Gi­de­rek bü­yü­yen tep­ki­ler kar­şı­sın­da o söz­le­ri söy­le­me­di­ği­ni ve ko­nuş­ma­sı­nın çar­pı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek is­ti­fa et­miş­ti.
Ay­nı De­mir, ön­ce­ki gün tek­rar or­ta­ya çık­tı ve bu kez Ber­kin El­van ve Oda TV ha­ber si­te­si­ni he­def al­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın şe­hit Sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ı kur­tar­ma ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı­na yer ve­ren Oda TV’­ye Fa­ce­bo­ok’­ta ha­ka­ret ve kü­für­ler yağ­dı­ran De­mir, “Al­çak Oda TV’­nin şe­ref­siz yav­şak­la­rı alın Ber­ki­n’­ini­zi de ana­nı­zı da de­fo­lup gi­din. O..pu ev­lat­la­rı, o iki ka­til si­zin ye­tiş­ti­rip kış­kırt­tık­la­rı­nız, su­çüs­tü ya­ka­lan­ma­nın te­la­şın­da­sı­nız. Sav­cı­ya 5 kur­şun po­lis mi sık­tı yav­şak ha­in­le­r” de­di.
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Eğer Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan gi­bi dü­şün­mü­yor­sa­nız vay ha­li­ni­ze.
Yaf­ta­lar­dan yaf­ta be­ğe­nin, ay­rı­ca öf­ke­li yı­ğın­la­ra, bin­di­ril­miş kı­ta­la­ra he­def gös­te­ril­me­yi bek­le­yin!
O ka­la­ba­lık­lar­ca Si­yo­nist-va­tan hai­ni, hat­ta si­zi ölüm lis­te­si­ne al­mış da­hi ol­sa, DHKP-C te­rör ör­gü­tü men­su­bu ilan edi­le­bi­lir­si­niz.
Vey­sel Ka­ra­ni De­mi­r’­in yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ol­du­ğu gi­bi, akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek ha­ka­ret, if­ti­ra ve kü­für­le­re ma­ruz ka­la­bi­lir­si­niz.
* * *
Bu du­rum­da in­san is­ter is­te­mez “A­ca­ba sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın şe­hit edil­di­ği olay­da top­lu­mun dik­ka­tin­den ka­çı­rıl­mak is­te­nen ba­zı ger­çek­ler mi va­r” so­ru­su­nu sor­ma­dan ede­mi­yor.
Ni­te­kim CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, bu kuş­ku­yu için­de ba­rın­dır­mak­la kal­mı­yor, ha­zır­la­dı­ğı so­ru öner­ge­siy­le İçiş­le­ri Ba­ka­nı Se­ba­hat­tin Öz­tür­k’­e şu çar­pı­cı so­ru­la­rı yö­nel­ti­yor:
– Şe­hit edi­len sav­cı­mı­zın Ber­kin El­van da­va­sı­nın ada­let­li iler­le­me­si ve ola­yın hü­küm­lü­sü po­li­sin bu­lun­ma­sı ve yar­gı­lan­ma­sı için en çok ça­ba sarf eden ki­şi ol­ma­sı, bu ey­le­min ama­cı ko­nu­sun­da çe­liş­ki ya­rat­mı­yor mu? Bu çok tu­haf bir du­rum de­ğil mi?
– Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan “Ça­pul­cu (Ge­zi­ci) ve DHKP-C “ gi­bi söz­cük­le­rin ay­nı cüm­le içe­ri­sin­de kul­la­nı­la­rak ve­ri­len me­saj­lar bü­tü­nü­nün ama­cı ne­dir? Bu te­rör ey­le­mi, şe­hit olan Sav­cı­mız ve ai­le­si­ne ver­di­ği onul­maz za­rar dı­şın­da so­nuç­la­rı iti­ba­rı ile baş­ka kim­le­re za­rar ve­re­cek­tir? Kim­le­re ve ne­le­re fay­da sağ­la­ya­cak­tır?
– Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­da stra­te­jik ba­tak­lı­ğa gö­mül­me­si­nin so­rum­lu­su “Göl­ge Baş­ba­ka­n’­ın” Ber­kin El­va­n’­ın acı­lı anı­sı üze­rin­den ge­li­şen te­rör ha­di­se­si­nin fa­tu­ra­sı­nı tam bir ah­lak dı­şı tu­tum­la CHP’­ye kes­me­ye kal­kış­ma­sı ve bu­nu da Tür­ki­ye­’yi mut­lak bir po­lis dev­le­ti­ne dö­nüş­tü­re­cek İç Gü­ven­lik Ya­sa­sı’­nı sa­vu­na­rak yap­ma­sı ola­yın ma­hi­ye­ti ba­kı­mın­dan bir ipu­cu ola­bi­lir mi?
– Sav­cı­yı öl­dü­ren te­rö­rist­ler Şa­fak Yay­la (1991) ile Bah­ti­yar Doğ­ru­yo­l’­un (1987) Te­kir­dağ F Ti­pi Ce­za­evi­’n­den ar­ka­daş ol­duk­la­rı an­la­şıl­dı. Yay­la iki yıl ön­ce can­lı bom­ba ol­du­ğu id­di­asıy­la tu­tuk­lan­mış, 3 ay ön­ce çık­mış. Te­rö­rist­ler­den Şa­fak Yay­la­’nın ağabeyi Meh­met Yay­la, 19 Mart 2013’te An­ka­ra­’da Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve AKP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne lav si­lah­la­rı ve ro­ke­ta­tar­lar­la sal­dı­ran iki ki­şi­den bi­riy­di. Bah­ti­yar Doğ­ru­yol ise bir yıl ön­ce ce­za­evin­den tah­li­ye ol­muş. Her iki ey­lem­ci­nin de ön­ce­lik­le ta­kip edil­me­si ge­re­ken­ler lis­te­sin­de ol­duk­la­rı açık­lan­dı. Bu dik­kat çe­ki­ci iliş­ki­ler ağı­na rağ­men MİT baş­ta ol­mak üze­re dev­le­tin is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ne­den bu te­rö­rist­le­ri ta­kip et­me­di­? Bu­ra­da gö­re­vi ih­mal söz ko­nu­su mu­dur?
* * *
Çı­ray, laf ka­la­ba­lı­ğı­na ge­ti­rip, bi­ri­le­ri gi­bi kim­se­yi he­def gös­ter­mi­yor, ha­ka­ret ve kü­für et­mi­yor, ama “şey­ta­ni kur­gu­” ola­rak ta­nım­la­dı­ğı şu can alı­cı id­di­ayı da ce­sa­ret­le di­le ge­ti­ri­yor:
“Sav­cı­mı­zın vah­şi­ce şe­hit edil­di­ği bu te­rör ola­yın­da şey­ta­ni bir kur­gu açık­ça ken­di­ni gös­ter­miş­tir. Bu tür ey­lem­ler­de an­la­ya­bi­len ki­şi­le­rin zih­ni­ni bu­lan­dı­ran şey­ler var­dır. Tüm Tür­ki­ye­’de elek­trik­le­rin ke­sil­me­si ve ay­nı gün DHKP-C’­nin men­fur ey­le­mi yap­ma­sı, bel­li ki in­sa­nı­mız üze­rin­de Da­nış­tay ve Hrant Dink ci­na­yet­le­ri­ne ben­zer bir şok et­ki ya­rat­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır…”
* * *
Bı­ra­kın ha­ka­re­ti, he­def gös­ter­me­yi, te­rö­rist ilan et­me­yi ve kü­für­le­ri de, ve­re­bi­lir­se­niz ve­rin bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.