Uğur Dündar: Tecavüze uğrayan…

Tecavüze uğrayan kadınların bedduaları Ankara’dan duyulabiliyor!..
Ugur-Dündar-2“Yaş­lı genç, ka­dın er­kek ay­rı­mı yap­mak­sı­zın ken­di­le­rin­den ol­ma­yan her­ke­sin ka­fa­sı­nı ke­sen IŞİD sem­pa­ti­zan­la­rı­nın in­ter­net­te en çok pay­laş­tık­la­rı pro­pa­gan­da vi­de­ola­rı­nın bi­rin­de, ca­mi ima­mı şu tel­kin­de bu­lu­nu­yor:
“Su­ri­ye­’ye gi­dip şe­hit düş­me­niz ha­lin­de, cen­net­te 70 hu­ri ve her hu­ri­nin 70 ca­ri­ye­si si­zi bek­li­yor ola­cak. Eğer bu dün­ya­da ev­liy­se­niz, 70×70 hu­ri ve ca­ri­ye­yi ek­le­yin. İki, üç ve­ya dört eşi­niz var­sa, he­sa­bı ona gö­re ya­pı­n” di­yor!
Ho­ca, ka­fa­sı­nın he­sap ma­ki­ne­si gi­bi ça­lış­tı­ğı­nı gös­ter­mek is­ter­ce­si­ne, ke­sin ra­ka­mı da ve­ri­yor:
“Top­lam 24.504 ka­dı­nı­nız ola­cak!”
Ce­ma­at­ten bi­ri çı­kıp “Ho­cam bir er­kek bu ka­dar hu­ri ve ca­ri­ye­ye na­sıl ye­ti­şe­ce­k” di­ye so­run­ca da te­bes­süm ede­rek şun­la­rı söy­lü­yor:
“Al­lah ona sü­rek­li mo­tor gü­cü na­sip ede­cek!..”
* * *
Bu­na ben­zer bin­ler­ce Yo­uTu­be gö­rün­tü­süy­le sü­rek­li ola­rak cin­sel­lik vur­gu­su ya­pı­lı­yor ve in­san­la­rın be­yin­le­ri yı­ka­nı­yor. Bun­la­rı gö­ren Ba­tı­lı genç kız­lar bi­le, İs­tan­bul üze­rin­den Su­ri­ye­’ye gi­di­yor. Bu kız­lar ora­da ci­hat ni­ka­hıy­la ev­le­ne­cek­le­ri er­kek­ler­le cen­net­te hu­ri ola­rak ya­şa­ma­nın ha­ya­li­ni ku­ru­yor!
* * *
Bu sa­tır­lar 25 Ey­lül 2014 ta­rih­li kö­şem­de ya­yım­lan­dı.
An­cak iti­raf et­me­li­yim ki o ya­zı­yı ka­le­me alır­ken, gün ge­lip dün­kü Hür­ri­ye­t’­te oku­du­ğum tüy­ler ür­per­ten vah­şe­tin ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni ak­lı­mın ucu­na bi­le ge­ti­re­me­dim!
Ce­sur ga­ze­te­ci İpek Yez­da­ni, fo­to mu­ha­bi­ri Sel­çuk Şa­mi­loğ­lu­’y­la git­ti­ği Ku­zey Ira­k’­ta, IŞİ­D’­ci mü­te­ca­viz­le­rin el­le­rin­den kur­tu­lup, mül­te­ci kamp­la­rı­na sı­ğı­nan Ezi­di ka­dın­lar­la ko­nuş­ma­yı ba­şar­mış.
Genç mu­ha­bir iz­le­nim­le­ri­ni an­la­tır­ken “I­Şİ­D’­in elin­de ay­lar­ca kal­dı­lar, seks kö­le­si ola­rak alı­nıp sa­tıl­dı­lar, fi­zik­sel ve cin­sel sal­dı­rı­nın her tür­lü­sü­nü ya­şa­dı­lar. Ye­di kez kö­le ola­rak sa­tı­lan ka­dın­lar, an­ne­sin­den ko­pa­rı­lan ço­cuk­lar, in­ti­har eden­ler, “in­ti­har eder­sem ai­lem ce­se­di­mi bu­la­ma­z” di­ye dü­şü­ne­rek ha­yat­ta ka­lan­lar… Beşar Esad yanlılarının ka­fa­la­rı­nın nasıl ke­sil­di­ği­ni gör­mek zo­run­da bı­ra­kı­lan 10 ya­şın­da­ki kız­la­rı din­ler­ken in­san­lı­ğım­dan utan­dı­m” di­yor.
* * *
Ör­ne­ğin 19 ya­şın­da­ki Da­li­a’­nın ya­şa­dı­ğı kor­kunç sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da vah­şet söz­cü­ğü bi­le ye­ter­siz ka­lı­yor:
“A­ra­la­rın­da Türk­ler, Al­man­lar, Çe­çen­ler de var­dı. 12-13 ya­şın­da­ki kız­la­rı sa­tın alı­yor­lar­dı. Bun­lar­dan bi­ri alıp be­ni evi­ne gö­tür­dü. Evin­de ka­rı­sı ve üç ço­cu­ğu var­dı. Beş ay onun ya­nın­da kal­dım. Gü­nün bi­rin­de Ebu Mus­ta­fa ad­lı bir IŞİD emi­ri be­ni zor­la onun elin­den alıp, Çe­çen Emir Ay­me­n’­e he­di­ye et­ti. Ay­men te­ca­vüz­den ön­ce sa­çım­dan tu­tup ba­şı­mı pet­rol do­lu ko­va­ya sok­tu. “Siz çok pis­si­niz, an­cak böy­le te­miz­le­ne­bi­lir­si­ni­z” de­di. Ar­dın­dan be­ni eve hap­se­dip 3 gün bo­yun­ca teca­vüz et­ti.”
Tüy­ler ür­per­ten öy­kü­le­ri bu­ra­da ke­si­yo­rum.
Zi­ra da­ha faz­la ya­zar­sam ku­sa­ca­ğı­mı his­se­di­yo­rum.
* * *
Kev­gi­re dö­nen sı­nır­la­rı­mı­zı ge­çen­le­rin bir bö­lü­mü bu in­san­lık suç­la­rı­nı iş­ler­ken, Tür­ki­ye­’de üs­le­nen, eği­ti­lip do­na­tı­lan ci­hat­çı grup­lar da Su­ri­ye köy­le­ri­ne, özel­lik­le Ale­vi­le­re sal­dı­rı­yor, ço­luk ço­cuk de­me­den önü­ne ge­le­ni öl­dü­rü­yor.
* * *
Su­ri­ye­’de­ki da­ya­nıl­maz her gö­rün­tü­nün ar­ka­sın­dan ne ya­zık ki Tür­ki­ye çı­kı­yor.
Ale­vi ve la­ik Be­şar Esa­d’­ı bir an ön­ce de­vi­re­bil­mek için baş­la­tı­lan şu­ur­suz sa­vaş­ta Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten­le­rin or­tak ol­duk­la­rı in­san­lık suç­la­rı­nın dos­ya­sı her ge­çen gün bi­raz da­ha ka­ba­rı­yor.
Gö­zü önün­de ka­fa­lar ke­si­len 10 ya­şın­da­ki Ru­dey­na ile, iş­ken­ce al­tın­da sa­yı­sız kez cin­sel sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan 19 ya­şın­da­ki Da­li­a’­nın ye­ri gö­ğü in­le­ten bed­du­ala­rı, ar­tık ka­çak sa­ray­dan bi­le du­yu­la­bi­li­yor.
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.