Uğur Dündar: Ürkütücü gerçeği açıklıyorum!

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-“Bü­yük Rüş­ve­t” ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li bir ha­ber, ha­fı­zam­da­ki ka­yıt­la­rı bir­den can­lan­dı­rı­ver­di.
80’li yıl­la­rın ikin­ci ya­rı­sı…
O yıl­lar­da al­tın it­ha­la­tı­nın ser­best ol­ma­ma­sı­na kar­şın, Ka­pa­lı­çar­şı­’da kül­çe kül­çe al­tın sa­tı­lı­yor.
Ara­da bir ope­ras­yon ya­pıl­dı­ğın­da da bu kül­çe­le­rin, va­tan­da­şın yas­tık al­tın­da­ki al­tın­la­rı­nın eri­til­me­siy­le üre­til­di­ği söy­le­ni­yor.
Oy­sa ger­çek çok fark­lı:
Tür­ki­ye üze­rin­den Ba­tı­’ya gi­den uyuş­tu­ru­cu pa­ra­la­rı İs­viç­re­’de top­la­nı­yor, dö­viz ve al­tı­na çev­ri­le­rek ak­la­nı­yor!
Dö­viz­ler ha­ya­li ih­ra­ca­tın kar­şı­lı­ğı ola­rak res­mi yol­dan, ya­ni ban­ka­lar ka­na­lıy­la Tür­ki­ye­’ye in­di­ri­li­yor.
Al­tın­lar ise, Zü­ri­h’­ten kal­kan uçak­lar­la ön­ce Bul­ga­ris­ta­n’­a, ora­dan­da da İs­tan­bu­l’­a gi­den oto­büs­le­rin zu­la­la­rı­na (giz­li böl­me) yer­leş­ti­ri­le­rek, Ka­pa­lı­çar­şı­’ya gön­de­ri­li­yor.
Dö­viz ve al­tın tra­fi­ği­ni, İs­viç­re­’de ya­şa­yan Lüb­nan asıl­lı Mu­ham­med Şe­ker­ci­’ye ait Scha­kar­go şir­ke­ti, bu ül­ke­de­ki Türk dö­viz ve al­tın ka­çak­çı­la­rıy­la iş­bir­li­ği ha­lin­de yü­rü­tü­yor.
Bu ün­lü Türk­ler­den bi­ri de, “Ber­ber Ya­şa­r” la­kap­lı Ya­şar Ak­türk.
Dö­ne­min dü­rüst­lü­ğüy­le ün­lü Ma­li Po­lis Mü­dü­rü Sa­det­tin Tan­ta­n’­dan al­dı­ğım bil­gi­ler­le ha­re­ke­te ge­çi­yor ve ka­me­ra eki­biy­le bir­lik­te İs­viç­re­’ye uçu­yo­ruz.
O yıl­lar­da ça­lış­tı­ğım Hür­ri­yet ga­ze­te­si­nin İs­viç­re tem­sil­ci­si Er­dinç Is­par­ta­lı­‘nın unu­tul­maz kat­kı­la­rıy­la Zü­rih-Sof­ya-İs­tan­bul üç­ge­nin­de­ki ka­ran­lık tra­fi­ğin pe­şi­ne dü­şü­yo­ruz.
Scha­kar­go­’nun önün­de çe­kim ya­par­ken gö­zal­tı­na alın­ma­mı­za rağ­men, Zü­ri­h’­ten Sof­ya­’ya gi­den uça­ğa al­tın ko­li­le­ri­nin yük­le­ni­şi­ne ka­dar, tüm tra­fi­ği gö­rün­tü­le­me­yi ba­şa­rı­yo­ruz.
Ha­ber­le­ri­miz Hür­ri­ye­t’­e man­şet olu­yor, TRT te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­la­nan “O­la­y” prog­ra­mı­mız da, adı gi­bi olay ya­ra­tı­yor.
İs­viç­re ba­sı­nının da ha­re­ke­te geç­me­siy­le, ge­le­ce­ğin Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak gös­te­ri­len Ada­let Ba­ka­nı Eli­za­beth Kopp, eşi­nin Scha­kar­go ile iliş­ki­si ne­de­niy­le is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lı­yor.
Tür­ki­ye­’de ise Ad­nan Kah­ve­ci­’nin öne­ri­siy­le Baş­ba­kan Tur­gut Özal ra­di­kal ka­rar­lar alı­yor, kam­bi­yo re­ji­mi­ni de­ğiş­ti­re­rek, al­tın it­ha­la­tı­nı ser­best bı­ra­kı­yor.
Böy­le­ce İs­viç­re­’yi me­kan edi­nen Türk al­tın ve dö­viz ka­çak­çı­la­rı da bi­rer bi­rer mem­le­ke­te dön­mek zo­run­da ka­lı­yor. Ba­zı­la­rı emek­li olup kö­şe­le­ri­ne çe­ki­li­yor, bir bö­lü­mü de iş­le­ri­ni ya­sal çer­çe­ve­de de­vam et­ti­ri­yor.
* * *
“Ber­be­r” Ya­şar Ak­türk, “Bü­yük Rüş­ve­t” ope­ras­yo­nu­nun ta­pe­le­rin­de yıl­lar son­ra tek­rar kar­şı­mı­za çı­kı­yor.
İd­di­aya gö­re ope­ras­yo­nun bir nu­ma­ra­lı şüp­he­li­si olan Rı­za Sar­ra­f’­ı (Re­za Zar­rab) ba­kan­lar­dan bi­riy­le, geç­mi­şin bü­yük al­tın ve dö­viz ka­çak­çı­la­rın­dan Ak­türk ta­nış­tı­rı­yor.
Ko­nuş­ma­lar­dan Ak­tür­k’­ün Sar­ra­f’­ı çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.
De­di­ğim gi­bi Rı­za Sar­raf, bu ope­ras­yo­nun ki­lit is­mi.
Ön­ce­ki ak­şam Halk TV’­de­ki Hal­k Are­na­sı­’n­da açık­la­dı­ğım bel­ge­de­ki id­di­aya gö­re Sar­raf, du­dak uçuk­la­ta­cak, hat­ta eko­no­mi­yi sar­sa­cak bo­yut­lar­da ka­ra pa­ra ak­la­ma ve al­tın işi ya­pı­yor.
Sar­ra­f’­ı ya­kın­dan ta­nı­yan bi­ri, yak­la­şık bir yıl ön­ce, ka­ra pa­ra tra­fi­ği­nin bo­yu­tu­nun 87 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu­nu dev­le­tin en üst ma­kam­la­rı­na ih­bar edi­yor.
İh­ba­rı ya­pan ki­şi, bu tra­fik­te dev­re­ye gi­ren ba­zı ban­ka şu­be­le­ri­nin, pa­ra­van şir­ket­le­rin isim­le­ri­ni ve­ri­yor, ban­ka he­sap nu­ma­ra­la­rı­na ka­dar ay­rın­tı­lı bil­gi su­nu­yor.
İh­bar üze­ri­ne Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın baş­lat­tı­ğı in­ce­le­me, ha­len sü­rü­yor.
“Bü­yük Rüş­ve­t” ope­ras­yo­nun­dan med­ya­ya yan­sı­yan ha­ber­ler, Sar­ra­f’­ın ka­ran­lık iş­le­ri­ni ba­zı yet­ki­li­le­re rüş­vet ve­re­rek yü­rüt­tü­ğü, Tür­ki­ye­’nin İra­n’­dan al­dı­ğı do­ğal­ga­zın pa­ra­sı­nın da, Du­ba­i üze­rin­den al­tın ola­rak ulaş­tı­rıl­ma­sı­nı üst­len­di­ği an­la­şı­lı­yor.
Du­ba­i’­de ise kar­şı­mı­za bil­dik bir isim, Mu­ham­med Şe­ker­ci çı­kı­yor.
İs­viç­re­’nin ka­ra pa­ra ak­la­ma yol­la­rı­nı tı­ka­ya­rak, ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­ni şef­faf­laş­tır­ma­sın­dan son­ra Mu­ham­med Şe­ker­ci­’nin de iş­le­ri­ni Du­ba­i’­ye ak­tar­dı­ğı ve çok bü­yük bir al­tın ra­fi­ne­ri­si kur­du­ğu bi­li­ni­yor.
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım.
Ka­mu­oyu şim­di­lik ka­ra pa­ra tra­fi­ği buz­da­ğı­nın sa­de­ce ucu­nu gö­re­bi­li­yor.
Muh­bi­rin 87 mil­yar do­lar, CHP’­nin yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­de sim­ge­le­şen is­mi, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du­’nun da 70-75 mil­yar Eu­ro ol­du­ğu­nu öne sür­dü­ğü ka­ra pa­ra ve al­tın tra­fi­ği, eko­no­mi­yi sar­sa­bi­le­cek bo­yu­ta ulaş­mış bu­lu­nu­yor.
Ay­rı­ca “Tür­ki­ye­’nin öde­me­ler bi­lan­ço­sun­da­ki ra­kam­lar ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor mu?” so­ru­su­nu da gün­de­me ge­ti­ri­yor.
Bu ne­den­le sa­de­ce ik­ti­da­rı de­ğil, ma­ale­sef ül­ke­mi­zi de dün­ya önün­de çok zor du­rum­da bı­ra­kı­yor.
Bu­nu bi­lip ne­ler ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni tah­min et­mek, yak­la­şık ya­rım asır­lık mes­lek ha­ya­tım­da ina­nın be­ni ilk kez ür­kü­tü­yor.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.